Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Области рада

Катедра за друмски и градски транспорт путника се бави:


У делатности научно истраживачког рада Катедра за друмски и градски транспорт путника се бави:
 • - Истраживањем и разрадом модела структуре, функционисања, организације и управљања-менаџмента трнспортних пословних система.
 • - Истраживањем својстава и показатеља квалитета система и транспортне услуге.
 • - Истраживањима могућности примене и увођења савремених средстава информационе технологије, квалитета и менаџмента у управљању транспортним пословним системима.
 • - Истраживањима карактеристика превозних захтева, путника и путничких токова у систему јавног градског правоза.
 • - Разрадом модела за оперативно управљање на разним нивоима транспортних система.

Врх стране


У делатности образовања и обуке кадрова Катедра за друмски иградски транспорт путника се бави:
 • - Извођењем наставе на одговарајућим предметима на додипломским студијама за образовање дипломираних инжењера саобраћаја на Саобраћајном факултету у Београду.
 • - Извођењем наставе на последипломским студијама на Саобраћајном факултету у Београду.
 • - Менторством код израде дипломских радова, магистарских и докторских теза.
 • - Иновацијама знања организатора, координатора и оператора који раде у транспортним пословним системима.

Врх стране


У делатности истраживања, анализа,планирања и пројектовања транспортних система основне делатности Катедре за друмски и градски транспорт путника су:
 • - Истраживања и анализа карактеристика путника и путовања у јавном градском превозу.
 • - Исраживања и анализе карактеристика превозних захтева у систему јавног градског превоза.
 • - Обрада резултата различитих врста анкета путника у систему јавног градског превоза.
 • - Истраживања и анализа својстава и параметара квалитета у систему јавног градског превоза.
 • - Прогнозе превозних потреба у систему јавног градског превоза.
 • - Видовне расподеле.
 • - Постављање, оптерећење и избор оптималне варијанте мреже линија јавног градског превоза.
 • - Избор оптималних подсистема јавног градског превоза
 • - Пројектовање система квалитета.
 • - Пројектовање оптималне структуре система.
 • - Пројектовање организације система.
 • - Развој и унапређење технологије систена јавног градског превоза.
 • - Развој у унапређење технологије појединих елемената или подсистема.
 • - Пројектовање информационих система.
 • - Обрада резултата бројања путника у систему јавног градског превоза.
 • - Израда софтвера различитих намена.

Врх стране


У делатности консалтинга основне активности Катедре за друмски и градски транспорт путника:
 • - Планирање, пројектовања,организације и технологије транспортних пословних система.
 • - Информатизација процеса и управљања у транспортним пословним системима.
 • - Увођење система квалитета у транспортно пословне системе.
 • - Увођење нових алата квалитета и управља у транспортно пословне системе.

Врх стране


У издавачкој делатности Катедра за друмски и градски транспорт путника се бави:
 • - Израдом уџбеника и приручника из области јавног транспорта путника.
 • - Израда часописа "Саобраћај у градовима" за четрдесетогодишњом традицијом излажења.

Врх стране

 

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.