Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Интерконекција телекомуникационих мрежа
Наставник или наставници: Aлександра М. Костић-Љубисављевић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Oсновна знања о телекомуникационим мрежама и сервисима
Циљ предмета
Оспособљавање студената за истраживањa и примену савремених концепата интерконекције телекомуникационих мрежа.
Исход предмета
Студенти ће познавати савремене принципе интерконекције телекомуникационих мрежа, биће добро упознати са техничким, регулаторним и техно-економским аспектима интерконекције, знаће да тачно формулишу проблеме,осмисле истраживања, анализирају решења и предложе одлуку о избору оптималног концепта интерконекције у конкретном случају.
Садржај предмета
Основни концепти интерконекције телекомуникационих мрежа. Интерконекцији наредне генерације телекомуникационих мрежа. Интерконекција фиксних мрежа. Интерконекција фиксних и мобилних мрежа. Интерконекција мобилних и мобилних мрежа. Терминирање у телекомуникациону мрежу. Тарифирање интерконекције. Регулатива у области интерконекције телекомуникационих мрежа.
Препоручена литература
1.    J. Duato, S. Yalamanchili, L. Ni, Interconnection Networks, An Engineering Approach, Morgan Kaufmann Publishers, 2003.
2.    R. Dewenter, J.Haucap, eds. Access Pricing: Theory And Practice, Elsevier, 2007
3.    OECD 2004, Access Pricing In Telecommunications,
4.    E. Noam, Interconnecting the Network of Networks, MIT Press, 2001.
5.    W.J. Dally, B. Towles, Principles and practices of interconnection networks, Morgan Kaufmann, 2004.
6.    www.itu.int
7.    www.ictregulationstoolkit.org
8.    Часописи: IEEE Network, IEEE J. on Selected Areas in Communications, IEEE Communications Мagazine, IEEE/ACM Transactions on Networking, Telecommunication Systems, Telecommunication Policy
Број часова  активне наставе:
Предавања: 3   
Студијски истраживачки рад: 3
Методе извођења наставе
предавања ex катедра, студије случаја
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Усмени испит 50,
Презентација пројекта 30,
Семинар 20
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.