Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Mодели управљања квалитетом у логистици

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Милорад Ј. Килибарда

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ : 7

Услов : Одређени курсеви из квалитета и логистике

Циљ предмета:

Циљ предмета је да се студенти упознају са најзначајнијим моделимa и приступима управљања квалитетом, те да се оспособе за примену и развој конкретих модела на подручју логистичких услуга, процеса и система.

Исход предмета

Након завршеног курса студенти ће бити оспособљени да:

  • истражују, анализирају и моделирају захтеве и атрибуте квалитета логистичких услуга, процеса и система,
  • примењују постојеће и развијају нове моделе и приступе управљању квалитетом у логистици;
  • мере и прате квалитет у различитим логистичким системима и ланцима снабдевања;
  • прате и преносе нова научна, теоријска и практична достигнућа из области квалитета и логистике.

Садржај предмета

Теоријск a настава : Теоријска разграничења и различити приступи управљању квалитетом; ТQM модели и примена у логистици; модели пословне изврсности у логистици; бенчмаркинг анализа и одлучивање; модели одлучивања о квалитету логистичких услуга; модели управљања квалитетом логистичких процеса; методологија Lean Six sigma у логистици и ланцима снабдевања; QFD метода; модели мерења задовољства корисника логистичких услуга; мерење и праћење кључних инидкатора логистичких перформанси; управљање трошковима квалитета; модели интегрисаних менаџмент система квалитета;

Практична настава : Самосталан истраживачки рад, семинари, студије случаја,

Препоручена литература

  1. James M. Lean Six Sigma for Supply Chain Magagement, McGraw-Hill, 2007
  2. Foster S.T. Managing quality: Integrating the Supply Chain, Prentice Hall, 2007
  3. Килибарда М., Зечевић С., Управљање квалитетом у логистици, Саобраћајни факултет, Београд, Србија, 2008.
  4. Pasuraman А. Bery L. L., Marketing Services: Competing Through Quality, Free Press, New York, USA, 2004.
  5. Часописи: Total Quality Management and Business Excellence; Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review; Naval Research Logistics; International Journal of Logistics: Research and Applications; Journal of Business Logistics; International Journal of Logistics Management; International Journal of Physical Distribution and Logistics Management; Supply Chain Management. An International Journal; Journal of Service Management .

Број часова активне наставе:

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:3

Методе извођења наставе: предавања ex-катедра, студијски истраживачки рад, презентације и студије случаја.

Оцена знања (максимални број поена 100)

активност у току наставе - 10, семинарски радови - 30, усмени испит - 60.

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.