Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Контрола летења 4

Наставник или наставници : Бабић Ј. Обрад, Тошић С. Вoјин

Статус предмета:  изборни

Број ЕСПБ: 7

УсловПредзнање из области ваздушног саобраћаја и квантитативних метода, уз сагласност предметног наставника

Циљ предмета

Оспособљавање студената за развој метода за анализу и моделирање процеса у контроли летења

Исход предмета

По завршетку курса студент ће бити оспособљен да унапређује и даље развија методе за анализу и моделирање процеса у контроли летења.

Садржај предмета

Организација ваздушног простора (мрежа путева, секторизација). Регулација токова саобраћаја (избор руте, рерутирање, капацитет, кашњење). Комплексност саобраћаја. Радно оптерећење контролора летења. Свесност ситуације.Безбедност, анализа ризика, управљање ризиком. Фактор човек у контроли летења.

Препоручена литература

Transportation Research; Transportation Planning and Technology; Transportation Science; ЕUROCONTROL пројекти, ICAO документа, Air Traffic Control Quarterly, ATM R&D Seminar Proceedings, ICRAT Proceedings


Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

- предавања;

- самостални семинарски рад.

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

семинарски рад    -    50  и    писмени испит     -   50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.