Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Техника возова великих брзина

Наставник или наставници: Аврамовић Ж. Зоран

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: нема посебних услова

Циљ предмета

Циљ овог предмета је научно овладавање знањима из области технике возова великих брзина. Основни значај предмета за овај студијски програм огледа се у томе што возови великих брзина представљају основи правац развоја железнице.

Исход предмета

Неопходност усвајања знања из области најсавременијих решења возова великих брзина гарантује добру основу за успешан научно-истраживачки рад.

Садржај предмета

Техничке карактеристике возова великих брзина. Техничке карактеристике магнетно-левитационих гарнитура. Перформансе гарнитура. Системи за аутоматско вођење возова и управљање саобраћајем. Рачунарски и телекомуникациони системи. Сигнализација за возове великих брзина. Сигурносни системи за обезбеђивање трасе. Аутоматизација вођења возова, слеђења и управљања кретањем возова. Стабилна електроенергетска постројења вуче возова. Вучни електромотори. Линерни мотори.

Препоручена литература

Најновији бројеви часописа из ове области

Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Рачунске, лабораторијске вежбе, предавања ех-катедра и студијски истраживачки рад

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.