Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Специјална поглавља из технике управљања возила са електричном вучом

Наставник или наставници: Драгутин Ј. Костић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Нема услова

Циљ предмета

Стицање савремених и актуелних  теоријских   и практичних знања која омогућавају  разумевање фундаменталних  процеса и релација у управљању  специфичностима саобраћаја возила са електричном вучом. Методе истраживања утицајних  параметара  и примена савремених  математичких метода као основе за симулацију и избор оптималне стратегије вожње по критеријуму рационалне употребе погонске енергије.
Оспособљавање  за самосталан  истраживачки рад

Исход предмета

Студент се оспособљава за самостална истраживања саобраћајних  параметара  рационалне и ефикасне употребе возила са електричном вучом у системима  класичног железничког саобраћаја и јавног градског и приградског превоза.

Садржај предмета

1.

Савремени вучни електромоторни погони и технике управљања брзином и вучном силом.
Састав и улога главних погонских склопва вучног возила.
Класификација и врсте техника управљања са становишта постизања  захтеваних     вучних карактеристика .  

2.

Коришћење адхезије вучног возила
Перформансе возила и вучни профил.
Утицај електричних параметара вучног погона
Контактни услови на споју точак подлога.
Средства за заштиту од проклизавања АБС и АСР системи


3.

Дијаграми кретања и методе естимације времена вожње .
Савремене нумеричке и аналитичке технике моделовања при параболичној и хиперболичној зависности вучне силе од брзине.Пробабилистички и детерминистички  приступи моделовању.


4.

Енергетски ефикасна вуча.
Методе минимизације утрошка енергије при експлоатацији возила са електричном вучом
Оптимална стратегија управљања вучним возилом по критеријуму ефикасне употребе електричне енергије.
Поступци и мере за практичну имплементацију  енергетски ефикасне вуче

Препоручена литература

Handbook of Railway Vehicle Dinamics edited by Simon Iwnicki, CRC Press. 2006, Boca Raton ,London ,New York.
F. Kißsling, R.Puschmann, A. Shmieder.Contact Line  for Electric Railways Planing, Design,Implementation. , Siemens, 2001.
I.A. Hansen , J. Pachl,Railway Timetable & Traffic Analysis,Modeling,Simulation, Eurailpress 2008 DVV Media Group Gmbh. Hamburg.
Transportation Research Part C: Emerging Technologies
Transportation Science
IEEE VEHICULAR TECHNOLOGY MAGAZINE,
IEEE Transactions on Vehicular Technology,
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part F: Journal of Rail and Rapid Transit

Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Предавања еx катедра Power-point презентације и студијски истраживачки рад

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Семинарски рад - до 30
Преѕентације  самосталног рада - до 30
Испит (писмени и усмени) - до 40

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.