Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

 

Назив предмета Aнализа временских серија
Назив предмета на енглеском jeзику  Time Series Analisys
Број ЕСПБ  7
Име професора  Милорад Станојевић
Циљ предмета  Временске серије играју важну улогу при посматрању понашања система.
На основу анализе временскких серија могу релизовати адекватни модели за предвиђање.Студенти ће бити упознати са методамa које се корист при анализи временских серија за различите процесе. Биће упознати за фазама које су неопходне за реализацију модела за предвиђање временских серија. Посе полагања овог испита студенти ће бити у стању да релизују моделе предвиђања у својој струци.
Предуслови за похађање предмета  
Садржај  Модели временских серија. Представљање временских серија. Методе анализе
временских серија. Предвиђање. Анализа и естимације грешака предвиђања.
Стационарни процеси. Модели АR(p), МА(q), АRМА(p,q).
Нестационарни процеси. Модели АRIМА(p,d,q).
Сезонски процеси. Модели АR(Ps), МА(Qs), АRМА(P,Q)s. Општи мултипликативни сезонски модели АRIМА(p,d,q)x(P,D,Q)s.
Моделирање временских серија (идентификација, естимација, дијагностичка провера).
Предвиђање.
Спектрална теорија временских сереија.
Хармонијска анализа и Калманово филтрирање у анализи временских серија.
Препоручена литература  [1] G.P.E. Box and G. M. Jenkins (1976), TIME SERIES ANALYSIS forecasting and control, HOLDEN-DAY, San Frаncisco.
[2] R.G. Brown, Smoothing, Forecasting and Prediction of Discrete Time (1963), PRENTICE-HALL, London.
[3] M. Kendall, Time Series (1981), Prevod na ruski jezik, Moskva.
[4] D. R. Brillinger, Time Series: data analysis and theory(1980), Prevod na ruski jezik, Moskva.
Методе извођења наставе  На табли, слајдови (презентације)
Начин провере знања и оцењивања  Семенарски радови, усмени

 

 

Назив предмета Aнализа временских серија
Назив предмета на енглеском jeзику  Time Series Analisys
Број ЕСПБ  7
Име професора  Милорад Станојевић
Циљ предмета  Временске серије играју важну улогу при посматрању понашања система.
На основу анализе временскких серија могу релизовати адекватни модели за предвиђање.Студенти ће бити упознати са методамa које се корист при анализи временских серија за различите процесе. Биће упознати за фазама које су неопходне за реализацију модела за предвиђање временских серија. Посе полагања овог испита студенти ће бити у стању да релизују моделе предвиђања у својој струци.
Предуслови за похађање предмета  
Садржај  Модели временских серија. Представљање временских серија. Методе анализе
временских серија. Предвиђање. Анализа и естимације грешака предвиђања.
Стационарни процеси. Модели АR(p), МА(q), АRМА(p,q).
Нестационарни процеси. Модели АRIМА(p,d,q).
Сезонски процеси. Модели АR(Ps), МА(Qs), АRМА(P,Q)s. Општи мултипликативни сезонски модели АRIМА(p,d,q)x(P,D,Q)s.
Моделирање временских серија (идентификација, естимација, дијагностичка провера).
Предвиђање.
Спектрална теорија временских сереија.
Хармонијска анализа и Калманово филтрирање у анализи временских серија.
Препоручена литература  [1] G.P.E. Box and G. M. Jenkins (1976), TIME SERIES ANALYSIS forecasting and control, HOLDEN-DAY, San Frаncisco.
[2] R.G. Brown, Smoothing, Forecasting and Prediction of Discrete Time (1963), PRENTICE-HALL, London.
[3] M. Kendall, Time Series (1981), Prevod na ruski jezik, Moskva.
[4] D. R. Brillinger, Time Series: data analysis and theory(1980), Prevod na ruski jezik, Moskva.
Методе извођења наставе  На табли, слајдови (презентације)
Начин провере знања и оцењивања  Семенарски радови, усмени

 

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.