Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета:
Планирање, саобраћајно пројектовање и одржавање инфраструктурних постројења на железници
Наставник или наставници: Ивић С. Милош
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема посебних услова
Циљ предмета
Стицање знања која омогућавају разумевање и примену основних релација, процедура, метода и методологија у планирању, саобраћајном пројектовању и одржавању инфраструктурних постројења на железници.
Исход предмета
Студент се оспособљава за самостална истраживања, анализе и планирање саобраћајних потреба инфраструктурних постројења на железници које су неопходан алат у савременом концепту планирања, саобраћајног пројектовања и одржавања ових постројења.
1.    Да обавља самостална истраживања  
2.    Да анализира индикаторе у планирању инфраструктурних постројења на железници
3.    Да кроз симулационе моделе анализира и прогнозира потребе за инфраструктурним постројењима на железници
4.    Примењује основне методолошке моделе у планирању, саобраћајном пројектовању и одржавању инфраструктурних постројења на железници
5.    Добија поуздане - актуелне теоријске основе за научни и истраживачки рад у областима планирања, саобраћајног пројектовања и одржавања инфраструктурних постројења на железници
Садржај предмета
Индикатори у планирању и одржавању саобраћајних инфраструктурних постројења на железници. Методе истраживања потреба инфраструктурних постројења на железници. Евалуација решења.
Препоручена литература
Ивић М., Железничке пруге, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Београд 2005. ISBN 86-7395-198-4
Ивић М., Железничке пруге и станице – постројења за везу колосека, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Београд 2005. ISBN 86-7395-194-1
Марковић M., Ивић M., Безбедност, прорачун и испитивање грбине, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Београд 2005. ISBN 86-7395-199-2
Esveld C., Modern Railway Track, Second Edition., MRT Productions, Zaltbommel, Netherlands 2001. ISBN: 90-800324-3-3, 2001.
Lichtberger B.,  Track Compendium: Formation, Permanent Way, Maintenance, Economics, First Edition. Eurailpress, Hamburg, Germany 2005. ISBN 3-7771-0320-9
Часописи: Transportation Research (Part A, Part B, Part D),  Transport Reviews, Journal of Rail Transport Planning & Management, European Journal of Transport and Infrastructure Research, Građevinar
Број часова активне наставе:
Предавања: 3
Студијски истраживачки рад: 3
Методе извођења наставе
Предавања, Power-point презентације, анализа студија случаја
Оцена  знања (максимални број поена 100)
семинарски рад  до 30, колоквијуми до 30, презентације до 10, усмени испит до 30
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.