Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Планирање саобраћаја
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Јовић Ј. Јадранка
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема посебних услова
Циљ предмета
Стицање знања која омогућавају разумевање основних релација и процедура у планирању саобраћаја, методе истраживања и управљања у планирању саобраћаја
Исход предмета
Студент се оспособљава за самостална истраживања,  анализе, моделирање и прогнозе транспортних потреба које су неопходан алат у сегментима савременог концепта планирања саобраћаја
1 Да обавља самостална истраживања  
2. Да анализира индикаторе у планирању саобраћаја
3. Да кроз симулационе моделе анализира и прогнозира транспортне потребе
4. Примењују основне микроскопске  и макроскопске моделе у планирању саобраћаја
5. Добије поуздане - актуелне теоријске основе за научни и истраживачки рад у областима планирања саобраћаја
Садржај предмета
Индикатори и алгоритми у планирању саобраћаја. Методе истраживања транспортних потреба. Методе анализе и прогнозе транспортних потреба. Модели у планирању саобраћаја. Утицај понашања на видовну расподелу. Евалуација решења. Утицај временских прилика на мобилност и саобраћајну инфраструктуру. Планирање саобраћаја за ванредне ситуације. Планирање саобраћаја и азсштита човекове околине.
Препоручена литература
Victoria Transport Policy Institute, Online TDM Encyclopedia (http://www.vtpi.org/index.php)
Jović, J. i ostali, Transportni model Beograda , Institut saobraćajnog fakulteta, 2007.
Ortúzar, J. de D., Willumsen, L. G., Modelling Transport, Chichester, England, Wiley, 2001.
Research Journal of Vilnius Gediminas Technical -University and Lithvinian Academy of Science, TRANSPORT , Taylor & Francis  (http://www.informaworld.com/smpp/title)
Transportation Research Board (http://www.trb.org/Main/Home.aspx)

Transportation Research. Part A, Policy and Practice
Transportation Research. Part B, Methodological
Transportation Research. Part C, Emerging Technologies
Transportation Research. Part D, Transport and Environment
Transportation Research. Part E, Logistics and Transportation Review
Transportation Research. Part F, Traffic Psychology & Behaviour

ETC (European Transport Conference) ETC Proceedings (http://www.aetransport.org/lc_cms/page_view.asp?id=22)
Број часова  активне наставе
Предавања: 3
Студијски истраживачки рад: 3
Методе извођења наставе
Предавања, Power-point презентације, анализа студија случај
Оцена знања (максимални број поена 100)
семинарски рад  до 40, презентације до 20, испит ( усмени и писмени) до 40
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.