Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Студијски програм:      Саобраћај    
Врста и ниво студија:   Докторске академске студије     
Назив предмета:           СИСТЕМИ ЈАВНОГ ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА (СЈДТ)    
Наставник:                    Проф. др Снежана Филиповић, Доц. др Славен Тица
Сарадник у настави:    
Број кредита:                 7        
Статус предмета:          изборни    
Услов:                             нема услова

Циљ предмета      
Да се студенти обуче методама системске анализе, теорије управљања и квалитета како би могли да се баве изналажењем оптималних решења проблема сложених система друмског транспорта путника и робе, као и унапређењем ових метода.      
Исход предмета      
Студенти су оспособљени да се самостално баве применом научних метода у развоју, оптимизацији структуре, функционисања и управљања сложеним системи јавног друмског транспорта путника и робе.  
   
Садржај предмета      
Увод. Циљеви, структура, функционисање и управљање системима јавног друмског транспорта (СЈДТ). Модели и приступи. Структура за системску анализу. Избор параметара ефективности. Приступ моделирању СЈДТ. Једноставни или комплексни модели система. Хијерархија модела. Концепти моделирања. Мере успешности модела. Системи јавног транспорта путника. Процес планирања СЈТП и управљање мрежом у реалним условима. Интелигентни транспортни системии (ИТС) у СЈТП. Параметри квалитета за градска и ванградска путовања. Тарифни системи, и финансирање. Примена ИТС у СЈТП. Модели организације СЈТП.     
Литература      
-Vuchich, V., Urban Transit Systems and Technology, John Viley&Sons Inc., Hoboken, New Jersey, 2005.
-Gray, G.E., Hoel, L.A., Public transportation: Planning, Operations and Management, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1979.
-Jönson, G., Tengström, E., Urban Transport Development: A Complex Issue, Springer, Berlin, 2005.
-Vuchich, V., Transportation for livable cities, Center for Urban Policy Research Civic Square, New Jersey, 1999.
-ISOTOPE – Improved Structure and Organisation for Urban transport Operation in Europe, Transport Research Fourth Framework Programme, Urban Transport, VII-76, Office for Official Publications of the European Communities, 1997.
-URBAN TRANSIT SYSTEMS; Guidelines for Examining Options, World Bank, Washington, 1986
-Тr@nsITS: Intelligent Public Transport Systems - State-of-the-art in Europe, UITP and “Information  Society Technologies” Programme of  the European Union, Brussels, 2002.
-Picco A., Public transport and use of ITS, VOYGER – Working group 5, Brussels, 2002.
-ARTS, Rural transport handbook, < http://www.rural-transport.net/handbook.phtml?site=handbook >
-White Paper - European transport policy for 2010: time to decide, Office for Official Publications of the European Communities, 2001.
-Тица, С., Магистарски рад, Саобраћајни факултет, Београд, 2001.
-Часописи: Transport policy; Research in Transportation Economics; Transportation research parts A – E; Transportation; Journal of Transport Geography; Transport - Vilnius.
-Zakoni, uredbe i direktive Evropske Unije i Republike Srbije.
Број часова активне наставе      Остали часови
3      3
Методе извођења наставе      
предавања ех-катедра и студијски истраживачки рад   
 
Оцена знања (максимални број поена 100)      
семинарски радови    50 усмени испит   50
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.