Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Студијски програм:         ------------------------------------------
Врста и ниво студија:     Докторске студије
Назив предмета:              Управљање безбедношћу саобраћаја
Наставник:                       Крсто П. Липовац, Драган М. Јовановић
Сарадник у настави:    
Број кредита:                    7 ЕСПБ
Статус предмета:             изборни
Услов:                                нема посебних услова

Циљ предмета      
Овладавање најновијим теоријским и практичним знањима о управљању и стратегијама безбедности саобраћаја. Оспособљавање за самосталан истраживачки рад.     
Исход предмета      
По завршетку курса очекује се да ће сваки студент бити способан да:
-    схвати значај ефеката управљања стањем безбедности саобраћаја
-    дефинише кораке ка управљању стањем безбедности саобраћаја
-    спозна значај визија, доктрина и стратегија у безбедности саобраћаја
-    уочи суштинске разлике између визија, доктрина и стратегија у безбедности саобраћаја
-    дефинише полазну основну за управљање стањем безбедности саобраћаја
-    дефинише основне кораке за дефинисање стратегија у безбедности саобраћаја 
Садржај предмета      
Предуслови за управљање стањем безбедности саобраћаја; Ефекти управљања у безбедности саобраћаја; Специфичности дефинисања постојећег стања безбедности саобраћаја; Специфичности дефинисања жељеног стања безбедности саобраћаја; Дефинисање појмова и разлика између стратегија, визија, доктрина и управљања у безбедности саобраћаја; Најзначајније светске стратегије у безбедности саобраћаја; Најзначајније светске доктрине и визије у безбедности саобраћаја; Приказ остварених ефеката остварених управљањем безбедношћу саобраћаја; Детаљна анализа поступака за процену постојећег и дефинисање жељеног стања у безбедности саобраћаја; Упоредна анализа националних стратегија у безбедности саобраћаја; Упоредна анализа националних визија и доктрина у безбедности саобраћаја;      
Обавезна литература      
Р. Драгач, М. Вујанић: Безбедност саобраћаја II deo, Саобраћајни факултет у Београду, Београд, 2002.
Липовац, К: Безбедност саобраћаја, Службени лист, Београд, 2008.
ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION, ELSEVIER
JOURNAL OF SAFETY RESEARCH
SAFETY SCIENCE
TRANSPORTATION PLANNING AND TECHNOLOGY, Taylor & Francis (http://www.tandf.co.uk/journals/titles/03081060.html)
TRANSPORT , Taylor & Francis (http://www.informaworld.com/smpp/title)
PROMET&Traffic Transportation, Faculty of Transport and Traffic Sciences, Zagreb
ETC (European Transport Conference) ETC Proceedings (http://www.aetransport.org/lc_cms/page_view.asp?id=22)
Transportation Research Board (http://www.trb.org/Main/Home.aspx)
Transportation Research. Part B, Methodological
Transportation Research. Part F, Traffic Psychology & Behaviour
www.cemt.org
www.oecd.org
Број часова активне наставе      Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:   Студијски истраживачки рад:  
3      3  
Методе извођења наставе      
предавања ex-катедра, powerpoint презентације, студијски истраживачки рад   
 
Оцена знања (максимални број поена 100)      
Предиспитне обавезе   Поена: Завршни испит  Поена:
семинарски радови   30 писмени и усмени испит  20 + 20
презентација самосталног рада   30    
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.