Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Студијски програм:          ------------------------------------------
Врста и ниво студија:     Докторске студије
Назив предмета:              Савремене методе унапређења безбедности путева
Наставник:                       Милан П. Вујанић, Крсто П. Липовац
Сарадник у настави:    
Број кредита:                   7 ЕСПБ
Статус предмета:            изборни
Услов:                               нема посебних услова

Циљ предмета      
Овладавање најновијим теоријским и практичним знањима из унапређења безбеднсоти путева. Оспособљавање за самосталан истраживачки рад.      
Исход предмета      
По завршетку курса очекује се да ће студент бити способан да:
дефинише место и улогу савремених метода унапређења безбедности путева у животном циклусу пута, дефинише поступке код сваке од метода унапређења безбедности путева, дефинише одговарајуће контролне листе за методе унапређења безбедности путева, савлада технику прикупљања и обраде неопходних података код примена метода унапређења безбедности путева, дефинише саставне елементе и кораке код ревизија безбедности, провера безбедности, идентификације црних тачака, дубинских анализа, оцени ризик на деоницама пута, изврши вредновање стања безбедности путева     
Садржај предмета      
Оцена безбедности применом компаративне анализе; Ревизије безбедности саобраћаја на путној мрежи; Провере безбедности саобраћаја пута; Дубинске анализе саобраћајних незгода са погинулим лицима; Анализе високоризичних деоница и локација; Управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи путева; Дефинисање ризика и оцена ризика на деоницама путева; Савремене методе за позиционирање опасних места; Методе и алати за прикупљање података  
  
Обавезна литература      
Elvik and Vaa, The Handbook of Road Safety Measures, 2004
World Road Association (PIARC), Road Safety Inspection Guideline, 2008
FSV (Austrian Research Association for Transport), publication Road Safety Inspection RVS 02.02.34, 2007
German Road And Transportation Research Association (FGSV), Guidelines for Road Safety Audits, Edition 2002 (ESAS 2002)
World Road Association (PIARC), Road Safety Audit Guideline, 2008, ISBN 28 4060199 0
Practical road safety auditing, 2nd edition , Proctor, Belcher, Cook, 2008, ISBN 978 07277 35157

ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION, ELSEVIER
JOURNAL OF SAFETY RESEARCH, ELSEVIER
SAFETY SCIENCE, ELSEVIER
Број часова активне наставе      Остали часови
Предавања: 3 Вежбе: Други облици наставе:   Студијски истраживачки рад:3  
Методе извођења наставе      
предавања ex-катедра, powerpoint презентације, студијски истраживачки рад   
 
Оцена знања (максимални број поена 100)      
Предиспитне обавезе   Поена: Завршни испит  Поена:
семинарски радови   30 писмени и усмени испит  20 + 20
презентација самосталног рада   30    


 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.