Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Студијски програм:         ------------------------------------------
Врста и ниво студија:     Докторске студије
Назив предмета:             Саобраћајно васпитање и образовање у безбедности саобраћаја
Наставник:                      Милан П. Вујанић, Крсто П. Липовац
Сарадник у настави:    
Број кредита:                   7 ЕСПБ
Статус предмета:            изборни
Услов:                               нема посебних услова

Циљ предмета      
Овладавање најновијим основним теоријским и практичним знањима у образовању и васпитању за безбедно учествовање у саобраћају (образовање и васпитање у саобраћају деце, возача, професионалних возача, кажњених возача, ...). Оспособљавање за самосталан истраживачки рад.    
 
Исход предмета      
По завршетку курса сваки студент ће бити способан да дефинише поступке саобраћајног образовања и васпитања за безбедно учествовање у саобраћају; овладаће основним техникама обуке и преношења знања (предавања, групне радионице, ...); да дефинише директно и индиректно деловање ка одређеној популацију у циљу унапређења саобраћајног образовања и васпитања деце у саобраћају; да дефинише поступке за оцењивање успешности стеченог знања; да савлада технику спровођења појединих метода саобраћајног образовања и васпитања у безбедности саобраћаја (анкета и сл.); да дефинише поступке за унапређење младих возача, возача аматера, возача професионалаца, као и кажњених возача     
Садржај предмета      
Саобраћајно образовање и васпитање деце; Саобраћајно образовање и васпитање возача; Обука возача; Праћење рада аутошкола; Обука иснструктора; Обука предавача; казнени поени; Систем кажњавања; Теоријска и практична обука кандидата за возаче; Дообука возача; Дефанзивна вожња; Курсеви за превенцију саобраћајних прекршаја; Курсеви за превенцију саобраћајних незгода; Обука професионалних возача; Обука кажњених возача; Поступци и методе за праћење возача; Анализа угрожености појединих категорија учесника у саобраћају; Мере за унапређење саобраћајног образовања и васпитања   
 
Обавезна литература      
Р. Драгач, М. Вујанић: Безбедност саобраћаја II deo, Саобраћајни факултет у Београду, Београд, 2002.
Липовац, К: Безбедност саобраћаја, Службени лист, Београд, 2008.
Elvik and Vaa, The Handbook of Road Safety Measures, 2004

ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION, ELSEVIER
JOURNAL OF SAFETY RESEARCH, ЕLSEVIER
SAFETY SCIENCE, ЕLSEVIER
TRANSPORT , Taylor & Francis (http://www.informaworld.com/smpp/title)
TRANSPORTATION RESEARCH. PART F, Traffic Psychology & Behaviour, ЕLSEVIER
Број часова активне наставе      Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:   Студијски истраживачки рад:  
3      3  
Методе извођења наставе      
предавања ex-катедра, powerpoint презентације, студијски истраживачки рад    
 
Оцена знања (максимални број поена 100)      
Предиспитне обавезе   Поена: Завршни испит  Поена:
семинарски радови   30 писмени и усмени испит  20 + 20
презентација самосталног рада   30    
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.