Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Студијски програм:         ------------------------------------------
Врста и ниво студија:     Докторске студије
Назив предмета:             Основе и методологија безбедности саобраћаја
Наставник:                       Милан П. Вујанић, Драган M. Јовановић
Сарадник у настави:    
Број кредита:                   7 ЕСПБ
Статус предмета:            изборни
Услов:                               нема посебних услова

Циљ предмета      
Овладавање најновијим основним теоријским и практичним знањима у безбедности саобраћаја, методама и анализама безбедности саобраћаја, као и основама специфичних грана безбедности саобраћаја (увиђајима саобраћајних незгода, вештачењима саобраћајних незгода, елементима активне и пасивне безбедности, кампањама безбедности саобраћаја, утицајима брзина на безбедност саобраћаја, процесу реаговања возача). Оспособљавање за самосталан истраживачки рад.     
Исход предмета      
По завршетку курса сваки студент ће бити способан да анализира и формулише ниво безбедности саобраћаја на микро и макро локацији; да анализира и пореди нивое безбедности саобраћаја; да формулише и анализира мерења у безбедности саобраћаја; да дефинише и анализира методе у безбедности саобраћаја; да савлада технику спровођења појединих метода у безбедности саобраћаја, формулишe потребну документацију за одређени метод; анализира нивое безбедности саобраћаја на глобалном нивоу; анализира утицаје појединих мера на безбедност саобраћаја.  
  
Садржај предмета      
Методе у безбедности саобраћаја; Експеримент; Статистичка метода; Анкета; Интервју; Субјективне методе – конфликтна техника; Анализа безбедности саобраћаја; Анализе на макролокацијама; Анализе на микролокацијама; Базе података о саобраћајним незгодама; Узроци саобраћајних незгода; Статистика саобраћајних незгода; Елементи активне и пасивне безбедности саобраћаја; Утицаји брзина на безбедност саобраћаја; Увиђај саобраћајних незгода; Налаз и мишљење вештака и улога вештака саобраћајно-техничке струке; Кампање у безбедности саобраћаја; Утицај брзина на безбедност саобраћаја;  
  
Обавезна литература      
Р. Драгач, М. П. Вујанић, Безбедност саобраћаја II део - уџбеник, Саобраћајни факултет, Београд, 2002.
B. Elliot, Effective road safety campaigns: a practiical hanbook, Federal office of road safety, Australia, 1989.
R. Elvik, T. Vaa, The Handbook of road safety measures, SWOV Institute for Road Safety Research, Leidschendam, The Netherlands, 2001
ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION, ELSEVIER
JOURNAL OF SAFETY RESEARCH
SAFETY SCIENCE
TRANSPORTATION PLANNING AND TECHNOLOGY, Taylor & Francis (http://www.tandf.co.uk/journals/titles/03081060.html)
TRANSPORT , Taylor & Francis (http://www.informaworld.com/smpp/title)
PROMET&Traffic Transportation, Faculty of Transport and Traffic Sciences, Zagreb
ETC (European Transport Conference) ETC Proceedings (http://www.aetransport.org/lc_cms/page_view.asp?id=22)
Transportation Research Board (http://www.trb.org/Main/Home.aspx)
Transportation Research. Part B, Methodological
Transportation Research. Part F, Traffic Psychology & Behaviour 
Број часова активне наставе      Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:   Студијски истраживачки рад:  
3      3  
Методе извођења наставе      
предавања ex-катедра, powerpoint презентације, студијски истраживачки рад     
Оцена знања (максимални број поена 100)      
Предиспитне обавезе   Поена: Завршни испит  Поена:
семинарски радови   30 писмени и усмени испит  20 + 20
презентација самосталног рада   30    
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.