Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Студијски програм:          ------------------------------------------
Врста и ниво студија:     Докторске студије
Назив предмета:             Маркетинг безбедности саобраћаја  
Наставник:                       Милан П. Вујанић, Крсто П. Липовац
Сарадник у настави:    
Број кредита:                   7 ЕСПБ
Статус предмета:            изборни
Услов:                               нема посебних услова

Циљ предмета      
Овладавање теоријским и практичним знањима у области друштвеног маркетинга, акција и кампања у безбедности саобраћаја. Оспособљавање за самосталан истраживачки рад.     
Исход предмета      
По завршетку курса сваки студент ће бити способан да дефинише акције и кампање као део система мера у безбедности саобраћаја, да дефинише друштвени маркетинг као део система утицаја на друштво и безбедност саобраћаја, да анализира и формира акцију или кампању у безбедности саобраћаја, да дефинишe значај маркетинга као део унапређења безбедности саобраћаја   
  
Садржај предмета      
Друштвени маркетинг; Кампање; Кампање у безбедности саобраћаја; Акције у безбедности саобраћаја; Информативне кампање; Утицај појединих јавности на кампање и утицај кампања на поједине јавности; Саставни делови кампање; Улога медија и осталих средстава на кампање у безбедности саобраћаја; Подршка кампањи; Анализа нивоа безбедности пре и после кампања – оцена утицаја кампања; Анализа нивоа безбедности саобраћаја пре и после примене мера за унапређење; Акција и кампања за задату тему у безбедности саобраћаја са предлогом мера; 
   
Обавезна литература      
Р. Драгач, М. П. Вујанић, Безбедност саобраћаја II део - уџбеник, Саобраћајни факултет, Београд, 2002.
B. Elliot, Effective road safety campaigns: a practiical hanbook, Federal office of road safety, Australia, 1989.
R. Elvik, T. Vaa, The Handbook of road safety measures, SWOV Institute for Road Safety Research, Leidschendam, The Netherlands, 2001
ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION, ELSEVIER
JOURNAL OF SAFETY RESEARCH
SAFETY SCIENCE
TRANSPORTATION PLANNING AND TECHNOLOGY, Taylor & Francis (http://www.tandf.co.uk/journals/titles/03081060.html)
TRANSPORT , Taylor & Francis (http://www.informaworld.com/smpp/title)
PROMET&Traffic Transportation, Faculty of Transport and Traffic Sciences, Zagreb
ETC (European Transport Conference) ETC Proceedings (http://www.aetransport.org/lc_cms/page_view.asp?id=22)
Transportation Research Board (http://www.trb.org/Main/Home.aspx)
Transportation Research. Part B, Methodological
Transportation Research. Part F, Traffic Psychology & Behaviour 
Број часова активне наставе      Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:   Студијски истраживачки рад:  
3      3  
Методе извођења наставе      
предавања ex-катедра, powerpoint презентације, студијски истраживачки рад   
 
Оцена знања (максимални број поена 100)      
Предиспитне обавезе   Поена: Завршни испит  Поена:
семинарски радови   30 писмени и усмени испит  20 + 20
презентација самосталног рада   30    
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.