Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Студијски програм:         ------------------------------------------
Врста и ниво студија:     Докторске студије
Назив предмета:             Квантитативне анализе безбедности саобраћаја (мерење безбедности саобраћаја)
Наставник:                      Милан П. Вујанић, Крсто П. Липовац
Сарадник у настави:    
Број кредита:                  7 ЕСПБ
Статус предмета:           изборни
Услов:                              нема посебних услова

Циљ предмета      
Овладавање најновијим теоријским и практичним знањима из мерења безбедности саобраћаја. Оспособљавање за самосталан истраживачки рад.      
Исход предмета      
По завршетку курса очекује се да ће студент бити способан да:
дефинише одговарајући начин мерења за дефинисани циљ мерења, дефинише место и улогу мерења безбедности саобраћаја, дефинише начине мерења безбедности саобраћаја према нивоу, локални, национални, међународни, дефинише поступке за оцењивање и мерење безбедности саобраћаја према субјектима, дефинише ризике и показатеље безбедности саобраћаја, анализира и примењује методе за додељивање тежинских коефицијената, дефинише поступке за мерење индикатора безбедности саобраћаја, анализира значај и улогу показатеља, а посебно индикатора у безбедности саобраћаја     
Садржај предмета      
Мерење безбедности саобраћаја; Показатељи безбедности саобраћаја; Врсте показатеља безбедности саобраћаја; Директни, индиректни, апсолутни, релативни показатељи; Примена показатеља; Анализа показатеља; Трендови показатеља; Законитости; Одабир најзначајних и релевантних показатеља; Агрегација показатеља; Значај показатеља и индикатора; Вредновање показатеља и индикатора безбедности саобраћаја      
Обавезна литература      
Р. Драгач, М. Вујанић: Безбедност саобраћаја II deo, Саобраћајни факултет у Београду, Београд, 2002.
Липовац, К: Безбедност саобраћаја, Службени лист, Београд, 2008.
Elvik and Vaa, The Handbook of Road Safety Measures, 2004
Al-Haji, G. 2007. Road Safety Development Index (RSDI) Theory, Philosophy and Practice. Dissertation No. 1100, Department of Science and Technology, Linköping University, Sweden.
European Union Road Federation (ERF). 2010. European Road Statistics 2010.
Gitelman, V.; Doveh, Е; Hakkert, S. 2010. Designing a composite indicator for road safety, Safety Science 48(9), 1212-1224. DOI: 10.1016/j.ssci.2010.01.011.
Hermans, E.; Bossche F.V.; Wets, G. 2008. Combining road safety information in a performance index, Accident Analysis and Prevention 40(4), 1337-1344, DOI: 10.1016/j.aap.2008.02.004
Hermans, E.; Bris, T.; Wets, G.; Vanhoof, К. 2009a. Benchmarking road safety: Lessons to learn from a data envelopment analysis, Accident Analysis апd Prevention 41(1), 174-182, DOI: 10.1016/j.aap.2008.10.010.
Hermans, E.; Van den Bossche, F.; Wets, G. 2009b. Uncertainty assessment of the road safety index, Reliability Engineering and System Safety 94(7), 1220-1228, DOI: 10.1016/j.ress.2008.09.004.
Vujanic, М.; Jovanov, D. 1999. Method of traffic safety level evaluation in big cities, ICTCT Workshop in Budapest - Proceedings, Budapest.
Wegman, F. and Oppe, S. 2010. Benchmarking road safety performances of countries, Safety Science 48(9), 1203-1212, DOI: 10.1016/j.ssci.2010.02.003.

ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION, ELSEVIER
JOURNAL OF SAFETY RESEARCH, ELSEVIER
SAFETY SCIENCE, ELSEVIER
TRANSPORT, FRANSIS AND TAYLOR
Број часова активне наставе      Остали часови
Предавања: 3 Вежбе: Други облици наставе:   Студијски истраживачки рад:3  
Методе извођења наставе      
предавања ex-катедра, powerpoint презентације, студијски истраживачки рад     
Оцена знања (максимални број поена 100)      
Предиспитне обавезе   Поена: Завршни испит  Поена:
семинарски радови   30 писмени и усмени испит  20 + 20
презентација самосталног рада   30     
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.