Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Студијски програм:         ------------------------------------------
Врста и ниво студија:     Докторске студије
Назив предмета:             Форензика саобраћајних незгода
Наставник:                      Милан П. Вујанић, Крсто П. Липовац
Сарадник у настави:    
Број кредита:                   7 ЕСПБ
Статус предмета:            изборни
Услов:                               нема посебних услова

Циљ предмета      
Овладавање најновијим теоријским и практичним знањима о увиђајима, трасологији и вештачењима у саобраћају. Оспособљавање за самосталан истраживачки рад.     
 
Исход предмета      
По завршетку курса очекује се да ће студент бити способан да:
дефинише увиђаје саобраћајних незгода са обележјима прекршајног и обележјима кривичног дела, дефинише основне елементе увиђајне документације; савладати технику вршења увиђаја саобраћајних незгода; савладати технику обезбеђења лица места приликом вршења увиђаја; бити способан да дефинише дужности свих субјеката код вршења увиђаја; Анализира и формирају увиђајну документацију за саобраћајне незгоде; дефинише врсте вештачења у саобраћају, примењује поступке за анализу саобраћајне незгоде, изврши вештачење саобраћајне незгоде – формира налаз и мишљење вештака; образложи налаз и мишљење вештака пред наручиоцем и квалитетно одговори на постављена питања     
Садржај предмета      
Увиђај саобраћајних незгода; Увиђај као истражна радња; Допуна увиђаја; Поступања поводом саобраћајне незгоде према Законима; Обезбеђење лица места саобраћајне незгоде; Увиђајна екипа; Увиђајна документација; Фотографисање и видео снимање; Скица и Ситуациони план; Записник о увиђају; Мултимедијална увиђајна документација; Трасологија; Трагови саобраћајне незгоде; Значај, место и улога вештачења у саобраћају; Врсте вештачења у саобраћају; Корисници вештачења; Значај увиђајне документације за вештачење у саобраћају; Експертизе саобраћајних незгода; Садржај налаза и мишљења вештака; Вештачење саобраћајне незгоде типа возило-пешак; Вештачење саобраћајне незгоде типа возило-бицикл; Вештачење саобраћајне незгоде типа возило-возило; Рад вештака на суду; Усаглашени налаз и мишљење вештака; Израчунавање параметара за анализу саобраћајне незгоде (успорење, зауставни пут, време заустављања, граничне брзине, безбедне брзине...); Формирање налаза и мишљења вештака;    
 
Обавезна литература      
Р. Драгач, М. Вујанић: Безбедност саобраћаја II deo, Саобраћајни факултет у Београду, Београд, 2002.    
М. Вујанић, Б. Антић: Збирка задатака из безбедности саобраћаја са практикумом 1 део, Саобраћајни факултет, Београд, 2006.
К. П. Липовац, Увиђај саобраћајних незгода – израда скица и ситуационих планова – уџбеник, Виша школа унутрашњих послова, Земун, 1994.
К. П. Липовац, Увиђај саобраћајних незгода – елементи саобраћајне трасологије – уџбеник, Виша школа унутрашњих послова, Земун, 2000.
К. П. Липовац, М. П. Вујанић и М. Аранђеловић, Увиђај саобраћајних незгода – фотографисање – уџбеник, Виша школа унутрашњих послова, Земун, 1997.
S. Baker, Traffic accident investigators manual for police, University Evanston, Illinois, 1965.
К. Липовац, Б. Милинић и др., Полицијска обрада саобраћајних незгода, Обезбеђење лица места саобраћајних незгода и вршење увиђаја – Приручник – помоћни уџбеник, Саобраћајни факултет, Београд, 2007.
М. Вујанић и др.: Приручник за саобраћајно-техничко вјештачење и процјене штета на возилима, МОДУЛ, Бања Лука, 2000.
FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, ELSEVIER
Accident analysis and prevention, ElSEVIER
Journal of safety research
www.taroorigin.com

Број часова активне наставе      Остали часови
Предавања: 3 Вежбе: Други облици наставе:   Студијски истраживачки рад:3  
Методе извођења наставе      
предавања ex-катедра, powerpoint презентације, студијски истраживачки рад    
 
Оцена знања (максимални број поена 100)      
Предиспитне обавезе   Поена: Завршни испит  Поена:
семинарски радови   30 писмени и усмени испит  20 + 20
презентација самосталног рада   30    
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.