Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Студијски програм:       ------------------------------------------
Врста и ниво студија:   Докторске студије
Назив предмета:            Базе података у безбедности саобраћаја
Наставник:                      Милан П. Вујанић, Драган M. Јовановић
Сарадник у настави:    
Број кредита:                  7 ЕСПБ
Статус предмета:           изборни
Услов:                              нема посебних услова
Циљ предмета      
Овладавање најновијим теоријским и практичним знањима из база података које се користе у циљу унапређења безбедности саобраћаја. Оспособљавање за самосталан истраживачки рад.   
  
Исход предмета      
По завршетку курса очекује се да ће студент бити способан да:
дефинише структуру и садржај неопходних база података за анализе у безбедности саобраћаја; примени одговарајуће софтверске пакете за обраду података; да анализира садржај база података у циљу издвајања поља деловања у безбедности саобраћаја; анализира податке на начин да дефинише одговарајуће мере за унапређење безбедности саобраћаја; дефинише значај података и база података; дефинише и уочи предности и недостатке постојећих база података које су у вези са безбедношћу саобраћаја; дефинише нивое база података      
Садржај предмета      
Међународне базе података; Националне базе података; Локалне базе података; Базе података о саобраћајним незгодама; Подаци здравствених установа; Подаци осигуравајућих организација; Значај планирања база података; Отклањање грешака; Обрада података; Анализа података; Успостављање законитости; Излазни подаци, појам, структура и значај; Дефинисање мера; Значај података из анализа података из база; Софтверски пакети за анализу база података      
Обавезна литература      
www.irtad.net    
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm
Accident analysis and prevention, ElSEVIER
Journal of safety research, ELSEVIER
SAFETY SCIENCE, ELSEVIER
TRANSPORT, FRANSIS AND TAYLOR

Број часова активне наставе      Остали часови
Предавања: 3 Вежбе: Други облици наставе:   Студијски истраживачки рад:3  
Методе извођења наставе      
предавања ex-катедра, powerpoint презентације, студијски истраживачки рад     
Оцена знања (максимални број поена 100)      
Предиспитне обавезе   Поена: Завршни испит  Поена:
семинарски радови   30 писмени и усмени испит  20 + 20
презентација самосталног рада   30     
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.