Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Студијски програм: Саобраћај

Врста и ниво студија: Докторске академске студије

Назив предмета: Транспортна средства за превоз опасних материја

 

Наставник: Јовановић Д. Војкан, Жежељ Срећко

Сарадник у настави:

Број кредита: 7

Статус предмета: изборни

Услов: нема услова


Циљ предмета

Упознавање студента са посебним конструкцијским захтевима који се испостављају према транспортних средствима за превоз опасних материја у циљу повећања нивоа безбедности саобраћаја.

Исход предмета

Студент се оспособљава да анализира, моделира карактеристике транспортних средстава за превоз опасних материја.

Садржај предмета

Класификација транспортних средстава за транспорт опасне робе према конструкцији, маси, димензијама, запремини мотора. Прописи о превозу опасних материја. Посебни захтеви који се испостављају према возилима која транспортују опасну робу (систем за кочење, заштита од пожара, електрична опрема, додатни захтеви). Превентивне мере заштите при превозу опасне робе.

Литература

§ Ленаси Ј., Жежељ С., Данон Г., 1995., Моторна возила, Саобраћајни факултет, Београд

§ Јовановић В., 2004., Транспорт опасних материја, Саобраћајни факултет, Београд

§ Крстић Б., Млађан Д., 2007., Безбедност коришћења возила за превоз опасних материја у друмском саобраћају, Машински факултет, Крагујевац

§ United Nation, 2008. European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road, New York and Geneva

Часописи и зборници радова: Traffic safety, Transportation of hazardous materials, Road Safety Congress, JUMV, NMV, Strojniški vestnik.

Број часова активне наставе

Остали часови

3

     

3

Методе извођења наставе

предавања ех-катедра и студијски истраживачки рад

Оцена знања (максимални број поена 100)

семинарски радови

50

усмени испит

50

       
       
             
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.