Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Студијски програм: Модул: Транспорт

Врста и ниво студија: Докторске академске студије

Назив предмета: Управљање радом возних паркова

Наставник: Владимир Д.Папић

Сарадник у настави:

Број кредита: 6 ЕСПБ

Статус предмета:

Услов:


Циљ предмета

Циљ предмета је да упозна студента са најзначајнијим мерама за управљање радом возних паркова у транспортном предузећу. Показаће се основни алати који се употребљавају као подршка приликом доношења одлука за ефикасно управљање радом возних паркова у оквиру транспортног процеса.

Исход предмета

По завршетку курса студент ће бити способан да у транспортном предузећа управља радом његовог возног парка кроз познавање свих релевантних показатеља техничке експлоатације и система одржавања возила. Студенти ће се упознати са мерама за управљање расположивошћу возног парка. Научиће алате (софтвере) за распоређивање возила на радне задатке и управљање њиховом техничком експлоатацијом.

Садржај предмета

Теоријска настава:

Циљеви управљања радом возних паркова; Методологија управљања процесом рада возила, Моделирање рада возног парка у оквиру транспортног процеса; Управљање ресурсима техничке експлоатације и системом одржавања возила; Трошковна анализа рада возног парка у оквиру транспортног процеса; Информациони системи за управљање радом возних паркова; Методе прогнозе и перспективе приликом управљања радом возних паркова; Методе за подршку одлучивању код распоређивања возила на радне задатке; Софтвери за управљање радом возних паркова.

Обавезна литература

R.Keith Mobley,Lindley R. Higgins, Darrin J. Wikoff, Maintenance Engineering Handbook, 7th Edition, McGraw Hill, New York, 2008.

D. Lowe, A Transport operator's and manager's handbook, Kogan Page, London, 2006.

C. Yang, D. McCollum, R. McCarthy, W. Leighty, "80 in 50" - Identifying Options for Deep Reductions in Greenhouse Gas Emissions from California Transportation: Meeting an 80% Reduction Goal in 2050, Draft, Institute of Transportation Studies, University of California, Davis, 2008.

D. Sperling, K. Kurani, Transportation, Energy, and Environmental Policy, VIII Biennial Asilomar Conference, Transportation Research Board, Institute of Transportation Studies, University of California, Davis,2001.

Wallace R. Blischke, D.N. Prabhakar Murthy, Case Studies in Reliability and Maintenance, Wiley Interscience, 2003,

W.D.Kelton, R.P.Sadowski, D.A.Sadowski, Simulation with Arena, second edition, McGraw Hill, New York 2000;

G.Booch, Object Oriented Analysis and Design, With Application, Volume1 II; Second Edition, Addision - Wesley Publishing Comp,1994.

С.Д. Бунчић, Техничка Експлоатација Моторних Возила I, Саобраћајни факултет, Београд, Србија, 2001В. Д. J.M.Juran, Quality control,McGraw-Hill BookComp, USA,1990.

A.M.Langer, The art of Analysis, Springer, New York, 1997.

Referentni časopisi :
European Journal of Operational Research,
Information & Management,
Transportation Research,
Zeitschrift fur Logistik, Deutschland.

Број часова активне наставе

Остали часови

Предавања:

2

Вежбе:

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

 

Методе извођења наставе

Предавања се реализују делом еx-катедра, а делом кроз презентације семинарских радова студената. Поједине делове предавања изводе експерти из конкретних области.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

Поена:

Завршни испит

Поена:

Активност у току наставе

20

писмени испит

20

Семинарски рад

30

усмени испит

30

       
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.