Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Студијски програм: Саобраћај

Врста и ниво студија: Докторске академске студије

Назив предмета: Управљање ризиком у транспорту опасне робе

Наставник: Војкан Д. Јовановић

Сарадник у настави:

Број кредита: 7

Статус предмета: изборни

Услов: нема услова


Циљ предмета

Упознавање студента са савременим методама управљања ризиком у транспорту опасне робе и њиховом применом у циљу смањења нивоа ризика од настанка инцидентне ситуације.

Исход предмета

Студент се оспособљава да: управља ризиком у систему транспорта опасних роба, врши контролу над реализацијом процеса транспорта опасних роба, превентивно делује на смањење негативног утицаја опасних роба по становништво и животну средину, утиче на повећање нивоа безбедности саобраћаја.

Садржај предмета

Појам и врсте ризика у транспорту опасне робе. Појам инцидентне ситуације и врсте. Фазе управљања ризиком у транспорту опасне робе. Системи контроле у транспорту опасне робе. Oпасна роба и заштита животне средине. Савремене методе за утврђивање нивоа ризика при избору траса за транспорт опасне робе.

Литература

§ Јовановић В., 2004., Транспорт опасних материја, Саобраћајни факултет, Београд

§ United Nation, 2008. European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road, New York and Geneva

§ Planing NSW, 2004., Hazard identification, risk assessement and risk control, Sydney, Australia

§ US Departement of transportation, 1996., Highway routing of hazardous materials, Washington D.C., USA

§ Transportation Research Board, 2005., Cooperative research for hazardous materials transportation, Washington, USA

§ R. Sharda, 2008., The vehicle routing problem: Latest advances and new challenges, Springer, New York, USA

§ Часописи: Journal of hazardous materials - Elsevier, Traffic safety, Transport - Vilnius, Transportation research board part D - Transport and environment, Transportation - Springer.

Број часова активне наставе

Остали часови

3

     

3

Методе извођења наставе

предавања ех-катедра и студијски истраживачки рад

Оцена знања (максимални број поена 100)

семинарски радови

50

усмени испит

50

             

Студијски програм: Саобраћај

Врста и ниво студија: Докторске академске студије

Назив предмета: Управљање ризиком у транспорту опасне робе

Наставник: Војкан Д. Јовановић

Сарадник у настави:

Број кредита: 7

Статус предмета: изборни

Услов: нема услова


Циљ предмета

Упознавање студента са савременим методама управљања ризиком у транспорту опасне робе и њиховом применом у циљу смањења нивоа ризика од настанка инцидентне ситуације.

Исход предмета

Студент се оспособљава да: управља ризиком у систему транспорта опасних роба, врши контролу над реализацијом процеса транспорта опасних роба, превентивно делује на смањење негативног утицаја опасних роба по становништво и животну средину, утиче на повећање нивоа безбедности саобраћаја.

Садржај предмета

Појам и врсте ризика у транспорту опасне робе. Појам инцидентне ситуације и врсте. Фазе управљања ризиком у транспорту опасне робе. Системи контроле у транспорту опасне робе. Oпасна роба и заштита животне средине. Савремене методе за утврђивање нивоа ризика при избору траса за транспорт опасне робе.

Литература

§ Јовановић В., 2004., Транспорт опасних материја, Саобраћајни факултет, Београд

§ United Nation, 2008. European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road, New York and Geneva

§ Planing NSW, 2004., Hazard identification, risk assessement and risk control, Sydney, Australia

§ US Departement of transportation, 1996., Highway routing of hazardous materials, Washington D.C., USA

§ Transportation Research Board, 2005., Cooperative research for hazardous materials transportation, Washington, USA

§ R. Sharda, 2008., The vehicle routing problem: Latest advances and new challenges, Springer, New York, USA

§ Часописи: Journal of hazardous materials - Elsevier, Traffic safety, Transport - Vilnius, Transportation research board part D - Transport and environment, Transportation - Springer.

Број часова активне наставе

Остали часови

3

     

3

Методе извођења наставе

предавања ех-катедра и студијски истраживачки рад

Оцена знања (максимални број поена 100)

семинарски радови

50

усмени испит

50

             
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.