Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

 

 

Назив предмета:

Карактеристике безбедности транспортних средстава 

 

Наставник или наставници:

Жежељ Срећко, Данон Градимир

 

 

Статус предмета:

трећи семестар школске 2008/2009, изборни

 

Број ЕСПБ:

7

 

Услов:

 

нема посебних услова

 

Циљ предмета

Упознавање студента са савременим методама анализе параметара активне, пасивне и каталитичке безбедности транспортних средстава.

 

Исход предмета

Студент се оспособљава да анализира, моделира и предвиђа карактеристике безбедности транспортних средстава.

 

Садржај предмета

Активни параметри безбедности транспортних средстава. Пасивни параметри безбедности транспортних средстава. Каталитички параметри безбедности транспортних средстава. Анализа утицаја конструкционих карактеристика возила на активну и пасивну безбедност (управљивост, стабилност, стабилност управљања). Симулација понашања возила у различитим условима експлоатације. Физичко и математичко моделирање возила. Примена нових генерације "великих" софтвера у анализи карактеристика безбедности. Савремени приступи обезбеђивања параметара активне и пасивне безбедности; мехатронички системи у транспортним средствима; примена електронике за контролу рада појединих склопова и система моторних возила (трансмисије, система за управњање и ослањање, система за кочење итд.) у циљу побољшања карактеристика безбедности. Домаћи међународни прописи из области безбедности возила.

 

Препоручена литература

 

§ Heisler H., 2002, Advanced Vehicle Technology, Butterworth-Heinemann, London,GB.

§ Jörnsen Reimpell 2001, The Automotive Chassis: Engineering Principles, Butterworth-Heinemann

§ Јанковић А., Симић Д., 1996., Безбедност аутомобила, Машинсли факултет, Крагујевац.

§ Ivanov V., Ljaljin B., 1985., Pasasivnaja bezopasnost avtomobilje, Masionostrovenije, Moskva

§ Rajamani R., 2006, Vehicle Dynamics and Control, Springer, New York, USA

§ M. Mitschke, 2004, Dynamik der Kraftfahrzeuge, Springer-Verlag, Berlin

§ Majboroda O., 1987, Reglamentirovannie trebovanijami bezopasnosti dvizenja, Transport, Moskva

§ Часописи и зборници радова: Traffic safety, Road Safeti Congress, JUMV, NMV itd.

Број часова активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

предавања ех-катедра и студијски истраживачки рад

Оцена знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 

 

 

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.