Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Студијски програм: САОБРАЋАЈ

Врста и ниво студија: Докторске академске студије

Назив предмета: Ефективност транспортних ваздухоплова

Наставник: Љубиша С. Васов

Сарадник у настави:

Број кредита: 7 ЕСПБ

Статус предмета: изборни

Услов: Предавања из области ваздушног саобраћаја уз сагласност предметног наставника.

 

Циљ предмета

Упознавање студената са елементима теорије ефективности и принципима оцене ефективности техничких система. Стављање акцента на критеријуме ефективности експлоатације транспортних ваздухоплова и специфичности оцене ефективности појединих система ваздухоплова. Анализа утицаја појединих елемената система одржавања на ефективност експлоатације транспортних ваздухоплова и наглашавање значаја сигурности транспортних ваздухоплова као показатеља ефективности.

Исход предмета

По завршетку курса, студент ће бити способан да:

· анализира временске компоненте процеса експлоатације ваздухоплова,

· дефинише показатеље ефективности транспортних ваздухоплова,

· изврши прорачун показатеља ефективности на основу статистичких података, и

· опише утицај карактеристика поузданости компоненти и система ваздухоплова на трошкове експлоатације.

Садржај предмета

Теоријска настава:

· Основни елементи теорије система и преглед проблематике ефективности техничких система.

· Временске компоненте процеса експлоатације техничких система и општи показатељи ефективности.

· Процес обнављања, поузданост обновљивих система, погодност одржавања и функционална подобност.

· Параметри ефективности ваздухоплова и оцена вероватноће безотказног рада ваздухоплова.

· Метода CFA анализе и релациона матрица међусобно зависних система ваздухоплова.

· Утицај поузданости компоненти и система ваздухоплова на трошкове експлоатације.

· Примери прорачуна основних показатеља ефективности техничких система.

· Примена рачунарске симулације и дискретних марковских процеса при оцени показатеља ефективности.

· Индикатори и стандарди контролних вредности индикатора поузданости и сигурности ваздухоплова.

· Преглед система ваздухоплова са примерима CFA анализе и оцене сигурности појединих система.

Литература

1) H.Wang, H.Pham, Reliability and Optimal Maintenance, Springer-Verlag, London, 2006.

2) B.S.Dhillon, Maintainability, Maintenance and Reliability for Engineers, Taylor&Francis, Boca Raton, 2006.

3) B.S. Dhillon, Engineering maintenance A Modern Approach, CRC Press, Boca Raton, 2002.

4) J. Knezevic, Systems Maintainability, Chapman&Hall, London, 1997.

5) Л.Л. Анцелиович, Надежность, безопасность и живучесть самолета, Машиностроение, Москва, 1985.

6) И. С. Голубев, Еффективность воздушного транспорта, Transport, Moskva, 1982.

7) IEEE Transaction on Reliability, Aircraft Maintenance Technology, Journal of Quality in Maintenance Engineering.

Број часова активне наставе

Остали часови

Предавања:

3

Вежбе:

Други облици наставе:

0

Студијски истраживачки рад:

3

10

Методе извођења наставе

Предавања, презентације, студијски и истраживачки рад.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

Поена:

Завршни испит

Поена:

семинарски рад

50

усмени испит

50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.