Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Студијски програм:

Врста и ниво студија: ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Назив предмета: СТАБИЛНОСТ КРЕТАЊА КОПНЕНИХ ВОЗИЛА

Наставник: Проф Др Срђан Русов

Сарадник у настави:

Број кредита: 7

Статус предмета: Изборни

Услов: Нема претходних услова


Циљ предмета

Упознавање са општим појмовима и принципима стабилности кретања копнених (шинских и друмских) возила и усвајање базних знања из области :

-теорије стабилности

-анализе стабилности кретања возила

-утицаја стабилности возила на безбедност и конфорност вожње

-симулације реалних услова кретања копнених возила у саобраћају

Исход предмета

Анализа стабилности и безбедности кретања возила у саобраћају у складу са постојећим стандардима. Утврђивање и прописивање посебних ограничења у смислу брзине и носивости - дозвољени (динамички) осовински притисак возила на тло, посебно код превоза опасних материја, специјалних терета, и сл. Оптимизација перформанси возила у складу са постојећим и предвиђеним условима безбедности, конфорности, и експлоатације. Усклађивање и прилагођавање техничко екплоатационих карактеристика возила безбедносним условима саобраћаја.

Садржај предмета

Лагранж-Даламберов принцип. Кинетичка и потенцијална енергија осцилаторног кретања возила. Интеграл енергије. Релејева функција. Раут Хурвицов критеријум стабилности. Механички модели возила са више степени слободе ктретања. Механички модели возила у облику кинематичких ланаца. Родригова матрица трансформације. Коваријантне кординате основног метричког тензора и одговарајуће једначине кретања возила. Љапуновљева теорија стабилности кретања возила. Утицај нелинеарних фактора на стабилност возила. Активни системи ослањања возила. Анализа стабилности кретања динамичких модела возила са активним системима ослањања.

Литература

Mitzchke - Vehicle Dynamic, Berlin 2001.

V. Shielhlen - Raiway vehicle dynamics, Springer Ferlag 1998

Вершинки - Динамика Вагона, Трудљи, Москва 1996.

Прописи из безбедности кретања друмских возила, UIC и ОRЕ,

Часописи Vehicle system dynamics, RTRI, Journal of sound and vibration, IEEE

Број часова активне наставе

Остали часови

предавања: 3

студијски истраживачки рад: 3

     

Методе извођења наставе

Предавања и вежбе ex-катедра.

Интерактивне презентације и симулације на рачунару у лабораторији.

Самостални рад у рачунарској лабораторији.

Оцена знања (максимални број поена 100)

активност у току наставе - 10,

 

семинарски рад - 30,

 

колоквијуми - 30,

усмени испит - 30

             
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.