Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Студијски програм: САОБРАЋАЈ

Врста и ниво студија: ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Назив предмета: CITY ЛОГИСТИКА

Наставник: СЛОБОДАН М. ЗЕЧЕВИЋ

Сарадник у настави:

Број кредита: 7

Статус предмета: изборни

Услов: Неки од курсева из операционих истраживања и логистике


Циљ предмета

Циљ предмета је да се студент оспособи за истраживања у области логистике града, односно да овлада методологијама и моделима оптимизације логистичких токова на подручју града.

Исход предмета

По завршетку курса студент ће бити способан да:

§ структуира базу података city логистике;

§ истражи и дефинише концепцију city логистике за поједине делатности и целовит систем града;

§ анализира и истражује интермодална решења логистичких захтева на подручју града.

Најбољи студенти ће бити оспособљени за моделирање токова за различите концепције city логистике.

Садржај предмета

Теоријска настава:

Интегрисане концепције city логистике трговачких, индустријских компанија и услужних предузећа. Методологија формирања базе података параметара city логистике. Моделирање city логистичких токова преко city логистичког терминала. Интермодални системи транспорта у city логистици. Подземни системи транспорта. Примена hub & spoke концепта у city логистици. Концепт консолидације малих пошиљки на подручју града. Модели оправданости изградње city логистичког терминала.

Практична настава:

Самостални истраживачки рад у договору са наставником, презентације и дискусије

Литература

Hautau H., Fischer U., Meyer J., Springer V., Basisdaten zur City-Logistik, DAV-Forschungsberichte, Nr.9, Bremen, 1995.

Taniguchi E., Thompson R.G., Innovations in freight transport, WIT Press, 2003.

Kaupp M., City-Logistik als kooperatives Güterverkehrs-Management, Gabler, 1997.

Зечевић С., Тадић С., City логистика, Саобраћајни факултет, 2006.

Taniguchi E., Thompson R.G., City Logistics I, Institute for City Logistics, 1999.

Часописи: International Journal of Production Economics; Transportation Research; European Journal of Operational Research; Regional Science and Urban Economics; Naval Research Logistics, Journal of Transport Geography.

Број часова активне наставе

Остали часови

Предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

2

Методе извођења наставе

Предавања ex-катедра, студије случаја, презентације

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

Поена:

Завршни испит

Поена:

активност у току наставе

20

усмени

30

семинарски рад

30

   

презентација пројеката

20

   
         
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.