Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Студијски програм: САОБРАЋАЈ

Врста и ниво студија: ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Назив предмета: ИНТЕРМОДАЛНИ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИЧКИ ЦЕНТРИ

Наставник: СЛОБОДАН М. ЗЕЧЕВИЋ

Сарадник у настави:

Број кредита: 7

Статус предмета: изборни

Услов: Неки од курсева из операционих истраживања и логистике


Циљ предмета

Циљ предмета је да студент савлада методе истраживања захтева тржишта робних токова у погледу примене интермодалних технологија и логистичких центара. Студенти ће упознати: нове захтеве, концепције и технологије појединих подсистема интермодалног транспорта, као и методологију квантификације параметара интермодалних транспортних ланаца. Циљ предмета је да студент савлада методe структурирања услуга и система логистичких центара.

Исход предмета

По завршетку курса студент ће бити способан да:

§ идентификује и квантификује захтеве за интермодалним транспортом;

§ дефинише сегменте тржишта интермодалног транспорта у погледу робних токова, технологија, корисника, оператера итд.;

§ моделира трошкове интермодалног транспортног ланца;

§ планира перформансе квалитета интермодалног транспорта;

§ квантификује захтеве и димензионише подсистеме логистичког центра;

§ дефинише структуру услуга и инвестиција, трошкова и прихода и анализира осетљивост и ризик при развоју логистичког центра у динамичко стохастичким условима функционисања система.

Садржај предмета

Теоријска настава:

Моделирање робних токова у интермодалним транспортним мрежама. Анализа и планирање перформанси квалитета интермодалног транспорта. Нове генерације мрежа и терминала интермодалног транспорта. Проблеми и модели локације интермодалних терминала. Концепције одвозно-довозног транспорта интермодалних терминала. Методологија квантификације логистичких трошкова интермодалних транспортних ланаца. Модели стохастичке квантификације капацитета логистичког центра. Симулациони модел за утврђивање оправданости развоја логистичког центра у стохастичким условима експлоатације (променљивост интензитета токова, цена услуга, прихода итд.). Анализа осетљивости и ризика. Модел интерактивне оптимизације логистичких ланаца у условима функционисања мреже робно-транспортних центара.

Практична настава:

Самостални истраживачки рад у договору са наставником, презентације и дискусије

Литература

Kim K.H., Günther H.O., Container Terminals and Cargo Systems, Design, Operations Management, and Logistics Control Issues , Springer, 2007.

European Commisson 2001a, Real Cost Reduction of Door-to-door Intermodal Transport-RECORDIT, European Commissions, Directorate General DGVII, RTD 5th Framework Programme, Brussels, Belgium

Daganzo C.F., Logistics Systems Analysis, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005.

Зечевић С., Робни терминали и робно-транспортни центри, Саобраћајни факултет, 2006.

Oakshott L., Business modelling and simulation, Preutice Hall, 1998.

Часописи: International Journal of Production Economics; Transportation Research; European Journal of Operational Research; Networks and Spatial Economics; Journal of Transport Geography.

Број часова активне наставе

Остали часови

Предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

2

Методе извођења наставе

Предавања ex-катедра, студије случаја, презентације

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

Поена:

Завршни испит

Поена:

активност у току наставе

20

усмени

30

семинарски рад

30

   

презентација пројеката

20

   
         
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.