Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Планирање и управљање пословним процесима у телеком сектору

Наставник или наставници: Госпић М. Наташа

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Познавање телекомуникационих технологија; Познавање организације саобраћајних предузећа; Познавање основа стратешког менажмента и процеса одлучивања; Познавање операционих метода; Познавање база података; Познавање експертских система

Циљ предмета

Студенти ће бити оспособљени да самостално планирају процесе који се одвијају код телеком оператора и сервис провајдера са циљем њихове оптимизације. Радиће на упоређивању различитих алата у изградњи управљачких платформи и аналитичких база података (Dataware house) које омогућавају да се добију потребне информације из расположивих података за различите процесе (планирање новог сервиса, креирање, активирање и одржавање- процеси рада на вишем нивоу.
 Знања из ове области омогућиће им правилно планирање својих истраживачких активности и у изради докторске тезе.

Исход предмета

Студенти ће бити оспособљени да применом процеса и подпроцеса у телекомуникацијама (на нивоу управљања корисничким приступом, у самој организацији или у њеном делу) дају самосталне предлоге за реинжињеринг посматране компаније.

Садржај предмета

Процеси у телекомуникацијама; Утицај спољњих и унутрашњих фактора на развој процеса. Планирање процеса у развоју новог телекомуникационог сервиса; Алати за управљање процесима; Улога Data warehouse; Управљање корисничким приступом; Примена мапе телекомуникационих процеса (ТОМ и еТОМ); Експертски системи  на слоју управљања пословањем.  Примери добре праксе. Улога процеса у реинжињерингу телекомуникационе компаније.

Препоручена литература

1. Gospić N., Widl W, Vučković D., Kostin A., " Osnove upravljanja telekomunikacijama", 2004, Saobraćajni fakultet i Akademska misao;
2. ITU preporuke serije M;
3.Тelecommunication Operation Map-TOM, www.tmforum.org; 2002.
4. eTOM, www.tmforum.org, 2004.;
5. Hammer M., Champry J. "Reinžinjering tvrtke", Zagrebačka škola ekonomije i managementa,  MATE d.o.o, Zagreb, 2001, ISBN 953-6070-94-4;
6. Зборници радова са научно-стручних симпозијума ПОСТЕЛ;
7. Вешовић В. "Менаджмент у саобраћају" Саобраћајни факултет, Београд, 2003.
8. Telemenagment forum Case Study Handbook, 2006. www.tmforum.org

Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Предавања ex-катедра, вежбе, интерактивне радионице, студије случаја, дебате, тимске презентације

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.