Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Планирање и управљање развојем у поштанском и телекомуникационом саобраћају

Наставник или наставници: Госпић М. Наташа

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Познавање поштанских и телекомуникационих технологија; Познавање организације саобраћајних предузећа; Познавање основа стратешког менажмента и процеса одлучивања; Познавање операционих метода; Познавање економије пословања саобраћајних предузећа.

Циљ предмета

Студенти ће бити оспособљени да дефинишу стратешке циљеве у различитом окружењу и приступ стратешком управљању у пошти и телекомуникацијама. Биће оспособљени да знања о развоју конкурентског тржишта и његовом утицају на развој поштанских и телекомуникационих предузећа, уз истраживање успешних примера из света, примене на конкретним решењима и у изради своје докторске тезе. Биће оспособљени да самостално анализирају поједине стратешке одлуке о развоју поште и телекомуникација да би их применили у избору критеријума за оцену успешности развоја и откривања фактора који утичу на планирани развој. Израдом пословних модела (технолошких и економских) истраживаће одрживост стратешких одлука у односу на увођење нових сервиса.

Исход предмета

Студенти ће бити оспособљени да примене научне методе управљања знањима у доношењу одлука о даљем развоју и тиме дају допринос истраживањима у овој области.

Садржај предмета

Стратешко управљање у пошти и телекомуникацијама; Развој конкурентског тржишта и утицај на развој поштанских и телекомуникационих предузећа; Дефинисање основних циљева развоја (однос према кориснику, постојећи производи, нови и унапређени производи, технологија, квалитет сервиса); Примери успешних компанија; Критеријуми за мерење успешности развоја; Начини управљања у процесу увођења нових технологија; Увођење нових сервиса; Примена метода оптимизације у провери стратешких одлука са решавањем задатака. Системи подршке у одлучивању у пошти и телекомуникацијама. Улога поште и телекомуникација у развоју Информационог друштва; Развој процеса управљања знањима; Примери.

Препоручена литература

1. Пословни планови поште и телекома; 2. Journal of operational research; 3. Стратегија развоја Информационог друштва Србије, Министарство за науку и животну средину Србије, 2006; 4. Документа Светског Самита о Информационом друштву-WSIS www.itu.int;  5. Госпић Н., Вешовић В., "Управљање процесима структурних реформи ПТТ саобраћаја" Саобраћајни факултет 1996;  6. Вешовић В. "Менаджмент у саобраћају" Саобраћајни факултет београд, 2003; 7. Бојковић З., Марковић Д., "Елементи квалитета у поштанском и телекомуникационом саобраћају", Саобраћни факултет Београд, 1997; 8. Telecommunication Management Magazin vol 2 "Telecommunication Management-Profit in Dinamic Market;  9. Jonh Buckley "Telecommunication Regulation", IEE Telecommunication Series 50, 2003 (ISBN 0 85296 444 7); 10.Trends in Telecommunication Reform 2006-Regulation in the broadband world", ITU, 2006. B2

Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

предавања ех-катедра, вежбе, интерактивне радионице, студије случаја, дебате, тимске презентације

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.