Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Тарифирање у телекомуникационим мрежама

Наставник или наставници: доц. др Весна Радоњић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Oсновна знања о телекомуникационим мрежама и сервисима, као и знања основа економије

Циљ предмета

Оспособљавање студената за истраживање и примену савремених принципа тарифирања у телекомуникационим мрежама

Исход предмета

Студенти ће познавати савремене принципе тарифирања у телекомуникационим мрежама, знаће да тачно формулишу проблеме,осмисле истраживања, анализирају решења и предложе одлуку о избору оптималне методе тарифирања у конкретном случају.

Садржај предмета

Тарифирање и комуникационе мреже. Прелиминарно моделирање тарифа: равномерно тарифирање vs тарифирање на основу коришћења. Мрежни сервиси и уговори. Ограничења у телекомуникационим мрежама и ефективни пропусни опсези. Економски аспекти (тарифе сервиса, проблем корисника, проблем оператора сервиса, фер однос корисник-оператор, модели компетиције, ...). Примена теорије игара у тарифирању. Аукције.Тарифирање на основу цене коштања. Тарифирање гарантованих сервиса. Ограничења - модели тарифирања у случајевима коначног капацитета, поделе ресурса између корисника. Интерконекција. Регулатива у области тарифирања.

Препоручена литература

1. C. Courcoubetis, R. Weber, Pricing Communication Networks: Economics, Technology and Modeling, J. Wiley&Sons, 2003
2. B. M. Mitchel, I. Vogelsang, Telecommunication Pricing Theory and Pratcice, Cambridge University Press, 1991
3. K. Kelly, New Rules for New Economy: Ten Radical Strategies for a Connected World, Pengiun Books, 1999.
4. ITU-T proporuke, Serija D
5. Часописи: IEEE Network, IEEE J. on Selected Areas in Communications, IEEE Communications Мagazine, IEEE/ACM Transactions on Networking, Telecommunication Systems, Telecommunication Policy

Број часова  активне наставе

предавања:  

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

предавања ex катедра, студије случаја


Оцена  знања (максимални број поена 100)

Усмени испит   50, презентација пројекта    30, семинар  20

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.