Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Прогнозирање и планирање у комуникационом саобраћају

Наставник или наставници: доц. др Горан Марковић, проф. др Валентина Радојичић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Познавање основа статистике и операционих истраживања

Циљ предмета

Овладавање техникама за прогнозирање и примену одговарајућих метода за прогнозирање броја корисника и саобраћаја. Упознавање са расположивим софтверима за прогнозирање и планирање ресурса  на свим нивоима комуникационе мреже.

Исход предмета

Студенти ће бити оспособљени да користе технике и одговарајуће методе за прогнозирање броја корисника и саобраћаја.

Садржај предмета

Технике прогнозирања. Статистички и нестатистички модели прогнозирања погодни за примену у комуникационом саобраћају. Анализа временских серија. Модели са сезонским флуктуацијама. Регресиони модели. Интеркорелисаност временских серија. Прогнозирање броја корисника сервиса/производа. Модели за прогнозирање саобраћаја. Модели за процењивање поузданости прогнозе. Модели за прогнозирање нових сервиса/производа са посебним освртом на утицај маркетиншке кампање и цене сервиса/производа. Модели за планирање појединих ресурса комуникационе мреже.

Препоручена литература

[1] T.V. Anderson: "The statistical analyses of time series", Wiley, New York, 1994.
[2] V. Radojičić:"Prognoziranje u telekomunikacijama", monografija, Saobraćajni fakultet, 2003.
[3] V.Radojičić, S.Mladenović, Z.Petrović, Z.Bojković:"A New Method for Dynamical Determination of the Offered traffic for the Forecasting Purposes", monografija "Communications World", World Scientific WSES Press, Donvers, MA, USA, 2002.
[4] ITU-T Recommendation E.500:"Traffic Intensity Measurement Principles", ITU-T Geneva, 1992.
[5] ITU-T Recommendation E.501:"Estimation of Traffic Offered in the Network",  ITU-T Geneva, 1992.
[6] E.B.Dagum:"ARIMA seasonal adjustement modthod", Statistics Canada, 1996.
[7] G.Marković, V.Radojičić, V.Aćimović-Raspopović:"Prognoziranje saobraćaja kao preduslov dimenzionisanja mreže", Zbornik radova, str. 127-130, 47 konferencija ETRAN, Herceg Novi, 2003.
[8] V.Radojičić, A.Kostić-Ljubisavljević, R. Nedeljoković:"Izbor modela za prognoziranje saobraćaja", Zbornik radova, TELFOR 2003, Beograd,  nov. 2003.
[9] V.Radojičić, G.Marković, V.Aćimović-Raspopović:"Određivanje kritične mase korisnika u predviđanju novih servisa", 48 Konferencija ETRAN, Zbornik radova, knjiga II, str.13-16,  Čačak, 2004.
[10] V.Radojičić, A.Kostić-Ljubisavljević, Šćepan Zečević:"Dvofazni model difuzije novog telekomunika-cionog servisa/proizvoda", Zbornik radova, ETRAN 2006, str. 140-143, knjiga II, Beograd, 2006.

Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

предавања ех-катедра и студијски истраживачки рад

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.