Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Комуникационе мреже

Наставник или наставници: Бакмаз Р. Миодраг

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: нема посебних услова

Циљ предмета

Проучавање фундаменталних проблема комуникационих мрежа. Кандидат се уводи у неку од актуелних мрежних технологија, сагледава проблеме од истраживачког значаја и кроз семинарски рад даје своје виђење решења.

Исход предмета

Студенти ће бити оспособљени за истраживачки рад и унапређење комуникационих мрежа.

Садржај предмета

Структурни параметри комуникационих мрежа. Класична тeлефонска мрежа mreža (PSTN, ISDN), стандардизација, сигнализација, саобраћајни модели. Архитектура процеса у мрежама. Mреже за пренос података, широкопојасне мреже, Интернет, локалне мреже, бежичне мреже.Препоруке, протоколи, саобраћајни модели. Оптимална контрола приступа. Динамичка резервација ресурса. Проблеми хетерогених мрежа.

Препоручена литература

1. J. Atkins, M. Norris, Total Area Networking, J. Wiley & Sons., 1996.

2. M. Schwartz, Broadband Integrated Networks, Prentice Hall, New Jersey, 1996.

3. A. Pattavina, Switching Theory, J. Wiley & Sons, 1998.

4. IEEE Communication Magazine.

5. IEEE/ACM Trans. on Networking

6. ComSoc Digital Library

7. IEEE Network


Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

предавања ех-катедра и студијски истраживачки рад

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.