Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Теорија телекомуникационог саобраћаја

Наставник или наставници: Бакмаз Р. Миодраг

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: нема посебних услова

Циљ предмета

Проучавање фундаменталних модела телекомуникационог саобраћаја у процесу дистрибуције информација.

Исход предмета

Кандидат се осамостаљује за одабир и примену теоријских метода у решавању конкретних проблема.

Садржај предмета

Теоријски појмови, информациони токови и саобраћај. Саобраћајни модели у класичним телекомуникационим мрежама. Саобраћајни модели широкопојасних мрежа. Саобраћај бежичних хетерогених мрежа. Перформансе Интернет саобраћаја. Параметри, механизми и архитектуре QoS. Мерења пакетског саобраћаја и примена ауторегресионих модела у процесу анализе.

Препоручена литература

1. J. Y. Hui, Switching and Traffic Theory for Integrated Broadband Networks, Kluwer Ac. Pub., 1990.

2. M. Schwartz, Telecommunication Networks: Protocols, Modeling and Analysis, Add.-Wes. Pub. Comp., 1987.

3. V. B. Iversen, Teletraffic Engineering Handbook, Techn. Univ. of Denmark, 2002. 4. IEEE Trans. on Communs. 5. IEEE/ACM Trans. on Networking  6. ComSoc Digital Library 


Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

предавања ех-катедра и студијски истраживачки рад

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.