Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Примена напредних технологија ГИС-а у водном саобраћају

Наставник или наставници: Хрле Ш. Златко

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Положени одговарајући предмети са основних академских и дипломских академских студија

Циљ предмета

Након завршеног курса студенти ће у потпуности овладати ГИС-ом, његовим концептима и принципима. Полазници ће сво теоријско знање искористити за креирање електронских навигационих карата.

Исход предмета

По завршетку курса студент ће бити способан да разуме и да се упозна са основним појмовима ГИС-а, архитектуром лејера и гео-базом података. Студент ће бити у стању да изврши просторну анализу, 3D анализу и статистику поља. Такође ће бити оспособљен да пројектује моделе са провером тачности података и методе за мерење и просторно моделирање. Упознаће се са напредном картографијом, анотацијом, ознакама итд примена ГИС-а у стварању ENC-a.

Садржај предмета

1. Увод у ГИС, основни појмови, преглед до тада стеченог знања;

2. Преглед, архитектура лејера, и гео-база података;

3. Гео-базе података, структура, типови;

4. Просторна анализа, 3D анализа, статистика поља;

5. Стварање модела, анатомија модела, елементи модела;

6. Тачност података, методе за мерење тачности података, просторно моделирање;

7. Напредна картографија, анотације, ознаке, метадата;

8. Електронске навигационе карте, примена ГИС-а у стварању ENC-a

Препоручена литература

1.    А. Скидморе, Environmental Modelling with GIS and Remote Sensing (Geographic Information Systems Workshop), CRC, 2002.

2.    S. Shekhar, H. Xiong, Encyklopedia of GIS, Springer-Verlag, New York, 2008.

3.    J. Drummond, R. Billen, E. Joao, D. Forrest, Dynamic and Mobile GIS: Investigating Changes in Space and Time (Innovations in Gis), CRC, 2006.

4.    D. Hilbring, 3D-GIS Visualisierung in der Umweltinformatik, Universitätsverlag Karlsruhe, 2005.

5.    M. Fisher, H. J. Scholten, D. Unwin, Spatial Analytical Perspectives on GIS : GISDATA 4, CRC, 1996.


Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

предавања ех-катедра и студијски истраживачки рад

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.