Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Методе вишекритеријумског вредновања у водном саобраћају

Наставник или наставници: Хрле Ш. Златко, Вукадиновић С. Катарина

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Положен предмет са докторских академских студија: Системи за подршку одлучивању у саобраћају и транспорту

Циљ предмета

Упознавање са основним проблемима решавања задатака вишекритеријумског вредновања у водном саобраћају. Анализа проблема, избор критеријума и примена метода вишектритеријумског вредновања.

Исход предмета

По завршетку курса студент ће бити способан да разуме и упозна пробелеме вишекритеријумског вредновања у водном саобраћају и да изврши избор критеријума, као и да дефинише тежинске коефицијенте за критеријуме. Такође, упознаће се са методама за вишекритеријумско вредновање алтернативних метода.

Садржај предмета

1.Решавање проблема вишекритеријумског вредновања. Анализа и избор критеријума. Дефинисање тежинских коефицијената за критеријуме.

2. Преглед метода за вишекритеријумско вредновање алтернативних метода.

Метода ELECTRE (I-IV)

Метода PROMETHEE (I-V)

Метода Аналитичких хијерархијских процеса (AHP)

Метода вишекритеријумског компромисног рангирања (IKOR и VIKOR)

Метода fazi вишекритеријумског рангирања

Остале методе

3. Примена метода вишекритеријумског рангирања у водном саобраћају

Примена метода у поморском саобраћају

Примена метода у речном и речно-поморском саобраћају

Примена метода у решавању задатака у лукама и пристаништима


Препоручена литература

1. З. Хрле, Експериментални методи одређивања способности речне флоте, Саобраћајни факултет, Београд, 1996.

2. S.J.J. Chen, C.L. Hwang, Fuzzy Multiple Attribute Decision Making, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1992.

3. Д. Теодоровић, К. Вукадиновић, Traffic Control and Transport Planning: A Fuzzy Sets and Neural Networks Approach. Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, 1998.

4. И. Николић, С. Боровић, Вишекритеријумска оптимизација, Центар војних школа војске Југославије, Београд, 1996.

5. С. Оприцовић, Вишекритеријумска оптимизација Научна књига, Београд, 1986.

6. Љ. Кузовић, Вредновање у управљању развојем и експлатацијом путне мреже, Саобраћајни факултет, Београд, 1994.

7. Студије и пројекти рађени на Саобраћајном факултету, Институт Саобраћајног факултета, Београд

8. Часописи и публикације


Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

предавања ех-катедра и студијски истраживачки рад

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50.

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.