Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Примена система електронске навигације и комуникација у организацији водног саобраћаја

Наставник или наставници: Хрле Ш. Златко

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Положени одговарајући предмети са основних академских и дипломских академских студија

Циљ предмета

Упознавање са основним појмовима простирања електромагнетних таласа, њихове примене у системима електронске навигације и примена електронске навигације у системима безбедности, комуникација и организације саобраћаја на унутрашњим и поморским пловним путевима.

Исход предмета

По завршетку курса студент ће бити способан да разуме и упозна системе електронске навигације (радиогониометријски системи, радарски системи, хиперболични системи, сателитски системи (GPS, GLONASS, GNSS1 - EGNOS, GNSS2 - GALILEO) и диференцијални сателитски системи (DGPS, DGLONASS, WAAS итд.), комбиновани сателитски системи, хексагонални системи, системи за приказ електронских навигационих карата на унутрашњим и поморским пловним путевима). Примена система електронске навигације.

Садржај предмета

Системи електронске навигације: Кратка анализа и опис рада радиогониометријских система, радарских система, хиперболичних система (Decca, Loran), сателитских система (GPS, GLONASS, GNSS1 - EGNOS, GNSS2 - GALILEO) и диференцијалних сателитских система (DGPS, DGLONASS, WAAS итд.), комбинованих сателитских система (ЕУРОФИX), хексагоналних система (RANNA, TORAN, SYLEDIS), система за приказ електронских навигационих карата на унутрашњим пловним путевима.  Примена система електронске навигације: Основни принципи рада система сателитских комуникација (INMARSAT), основни принципи и примена система електронске навигације у безбедносним и сигурносним системима у водном саобраћају (ARPA, GMDSS и сл.), основни принципи функционисања електронских навигационих карата, примена система електронских навигационих карата (ECDIS, MAP и др.), и основни принципи и функционисање система електронске навигације, комуникације и управљања (AIS, VTS, ECDIS и сл.) као део информационих сервиса (RIS, VTMIS) у навигацији на унутрашњим и поморским пловним путевима.

Препоручена литература

1.    З. Хрле, Д. Пјевчевић, А. Радоњић, Системи електронске навигације у водном саобраћају, Саобраћајни факултет, Београд, 2006.

2.    З. Хрле, А. Радоњић, Д. Пјевчевић, Примена система електронске навигације у водном саобраћају, Саобраћајни факултет, Београд, 2007.

3.    М. Рашковић, Терестричка и електронска навигација, Факултет за поморство, Котор, 2001.

4.    IMO RESOLUTION A.857(20), Guidelines for vessel traffic services, Новембар 1997.

5.    Economic commission for Europe inland traffic committee, Guidelines and criteria for vessel traffic services on inland waterways, Working Party on Inland Water Transport, Geneva, 2005.

6.    International Maritime Organization, IALA standards for training and cerification of vessel traffic services (VTS) personnel, May 2000.

7.    Часописи: Navigation, Paris; Navigation New York и др.


Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

предавања ех-катедра и студијски истраживачки рад

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.