Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Модели за технолошко пројектовање и управљање речним и морским лукама

Наставник или наставници: Проф. др Катарина Вукадиновић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Положени одговарајући предмети са основних академских и дипломских академских студија.

Циљ предмета

Упознавање студената са управљањем речним и морским лукама, врстама лучких терминала, развијањем одговарајућих лучких модела - коришћење земљишта, складиштење опасних терета, загађивање земљишта и воде, коришћење капацитета лучке инфраструктуре. Такође, студент се упознаје да примени теорију опслуживања ради одређивања пропусне способности лучких спона, чворова и пловних путева, као и да развије просторни распоред лучких терминала.

Исход предмета

По завршетку курса студент ће бити способан да разуме и упозна следеће:

Планирање и пројектовање коришћења лучких копнених и водних површина. Планирање и пројектовање лучких терминала. Лучке услуге. Контенерски терминали и просторни распоред. Теорија опслуживања у лукама. Лучка пропусна способност. Модели за одређивање оптималног броја везова, броја лучких претоварних средстава у технолошким линијама. Просторни лучки распоред и заштита околине.

Садржај предмета

Лучке функције и организација. Методологија лучког планирања. Планирање и пројектовање коришћења лучких копнених и водних површина. Маневрисање бродова у лучким акваторијама, прилазним каналима и сидриштима. Планирање и пројектовање лучких терминала. Лучке услуге, врсте терминала, компоненте терминала, пропусна способност терминала (максимална или оптимална) и димензије терминала. Контенерски терминали и просторни распоред. Теорија опслуживања у лукама. Модели за решавање проблема лучке пропусне способности: емпиријски, аналитички и симулациони модели. Модели за одређивање оптималног броја везова, броја лучких претоварних средстава у технолошким линијама по лучким спонама и чворовима. Модели заштите околине у лучком планирању и пројектовању. Просторни лучки распоред и заштита околине.

Препоручена литература

1.    З. Радмиловић, Планирање и развој лука и пристаништа, Саобраћајни факултет, Београд, 2002.

2.    Б. Драговић, Ђ. Зрнић, З. Радмиловић, Ports & Container Terminals Modeling, Саобраћајни факултет, Београд, 2006.

3.    G.E. Frankel, Port planning and development, John Wiley and Sons, New York, 1987.

4.    З. Радмиловић, Аналитички модели за планирање и управљање лучким операцијама, Саобраћајни факултет, Београд,1994.

5.    З. Радмиловић, Пропусна способност речних лука, Саобраћајни факултет, Београд, 1994.

6.    C.A. Thoresen, Port designers handbook: recommendations and guidelines, Thomas Telford limited, London, 2003.

7.    H. Agerschou, i dr., Planning and design of ports and marine terminals, Thomas Telford Limited, London, 2004.

8.    Transportation Research Parts A, B, C, D, E, F. Journal of Waterways, Port, Coastal and Ocean Engineering. Transportation Planning and Technology. 


Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

предавања ех-катедра и студијски истраживачки рад

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.