Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Модели за пројектовање и управљање речном и морском флотом

Наставник или наставници: Проф. др Радован Зобеница

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Положени одговарајући предмети са основних академских и дипломских академских студија.

Циљ предмета

Упознавање студената са пројектовањем и управљањем флотом у поморском транспорту и унутрашњој пловидби и развијањем одговарајућим моделима коришћења флоте у зависности од лука и пловних путева.

Исход предмета

По завршетку курса студент ће бити способан да разуме и упозна следеће:

Tранспортни бродови, терет и организацијa пловидбе. Расподела флоте бродова и састава на скупу теретних линија. Модели за састављање оптималних планова расподеле бродова и састава по теретним линијама. Одређивање најповољнијих линија пловидбе. Одређивање најпогоднијег редоследа обраде бродова у лукама. Одређивање главних параметара коришћења бродова. Просечни и маргинални трошкови у водном транспорту.

Садржај предмета

Специфични подаци о транспортним бродовима, терету и организацији пловидбе. Функције, транспортни ланац, организација лучког опслуживања. Врсте планирања, процес планирања, плански задаци, општа истраживања. Расподела флоте бродова и састава различитих врста на скупу теретних линија. Модели за састављање оптималних планова расподеле бродова и састава по теретним линијама. Начини организације пловидбе у контенерским транспортним мрежама. Одређивање најповољнијих линија пловидбе у поморском и унутршњем водном транспорту. Одређивање најпогоднијег редоследа обраде бродова у лукама. Модели за избор најповољније врсте пловила. Одређивање главних параметара коришћења бродова (пловидбена брзина и трошкови). Просечни и маргинални трошкови са моделима заштите средине од загађивања бродова у водном транспорту.

Препоручена литература

1.    З. Радмиловић, Транспорт на унутрашњим пловним путевима, Саобраћајни факултет, Београд, 2007.

2.    J. Evans, P. Marlow, Quantitative methods in maritime economics, Fairplay publications LTD, II издање, 1997.

3.    З. Радмиловић, и др., Речно-поморски саобраћај са могућностима развоја на правцу Дунав - море, Саобраћајни факултет, Београд, 1998.

4.    З. Радмиловић, Б. Драговић, Речни и поморски транспорт у интермодалним системима југоисточне Европе, Саобраћајни факултет, Београд, 2003.

5.    Б. Драговић, Ђ. Зрнић, З. Радмиловић, Ports & Container Terminals Modeling, Саобраћајни факултет, Београд, 2006.

6.    Transportation Science. Transportation Research Parts A, B, C, D, E, F. Journal of Waterways, Port, Coastal and Ocean Engineering. Maritime Economics and Logistics. Maritime Policy and Management.


Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

предавања ех-катедра и студијски истраживачки рад

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.