Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Методе експлоатационих прорачуна пропулзионо-енергетских учинака бродова у експлоатацији флоте

Наставник или наставници: Чолић С. Владета

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Положени одговарајући предмети са основних академских и дипломских академских студија као и предмет "Експерименталне методе за одређивање параметара рада бродова", са докторских студија.

Циљ предмета

Упознавање студената са применом теорије отпора и пропулзије бродова у организацији, експлоатацији и технологији водног превожења на основу испитивања техничко-експлоатационих особености бродова Дунавске пловне мреже.

Исход предмета

По завршетку курса студент ће бити способан да разуме и упозна теорију кретања бродова и бродских састава и степен корисности бродске пропулзије и бродских погонских постројења, одређивање учинка вучне, потисне и пропулзионе силе бродова тегљача, потискивача и самоходних теретњака као и измеритеље техничке експлоатације брода на основу резултата испитивања.

Садржај предмета

1. Теорија кретања бродских састава (системи тегљења и потискивања) и степен корисности бродске пропулзије и бродских погонских постројења

2. Анализа постојећег начина одређивања превозних учинака при пловидби бродова на дунавској пловној мрежи

3. Одређивање механичког рада и учинка вучне силе моторних тегљача на основу експерименталних испитивања

4. Одређивање механичког рада и учинка потискујуће силе моторних потискивача на основу експерименталних испитивања

5. Одређивање механичког рада и учинка пропулзионе силе самоходних моторних теретњака на основу експерименталних испитивања

6.Одређивање измеритеља техничке експлоатације брода на основу резултата испитивања (степен искоришћења брода по времену и брзини, превозни учинци и др.).

Препоручена литература

1.    Д. Крецуљ, В. Чолић, Научна анализа експерименталних испитивања величине отпора при пловидби савремених бродова дунавске пловне мреже - монографија, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 1982.

2.    В. Чолић, Научна анализа експерименталних испитивања величине отпора при пловидби савремених бродова дунавске пловне мреже" - монографија, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 1985.

3.    В. Чолић, Експериментална испитивања величине отпора при пловидби савремених бродова дунавске пловне мреже и одређивање најповољнијих рачунских метода на основу резултата испитивања, монографија, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 1993.

4.    В. Чолић, Превозни учинци бродова дунавске пловне мреже - монографија, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 1998.

5.    В. Чолић, З. Радмиловић, З. Хрле, К. Вукадиновић, Ј. Мушкатировић, В. Шкиљаица, Р. Зобеница, Пловидбене могућности каналске мреже Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав" - монографија, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 2000.


Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

предавања ех-катедра и студијски истраживачки рад

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50.

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.