Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Експерименталне методе за одређивање параметара рада бродова

Наставник или наставници: Чолић С. Владета

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Положени одговарајући предмети са основних академских и дипломских академских студија

Циљ предмета

Упознавање студената са методиком експерименталних испитивања и одређивања битних погонско-експлоатационих особености савремених бродова.

Исход предмета


По завршетку курса студент ће бити способан да разуме и упозна методику експерименталних истраживања и одређивање битних особености бродова на основу погонско-експлоатационих, навигационих, термотехничких и испитивања безбедности. Испитивање бродских модела и изграђених бродова. Начин приказивања резултата експлоатациних испитивања.

Садржај предмета 

1. Општи значај експерименталних истраживања техничко-експлоатационих особености појединих врста савремених бродова.

2. Методика експерименталних истраживања и одређивање битних особености бродова:

-    Погонско-експлоатациона испитивања: отпор, брзина пловидбе, снага на погонском вратилима, вучна и потисна сила;

-    Навигациона испитивања: зауставни пут, пречник окретања, исправност крмиларских уређаја, способност "држања курса";

-    Испитивање безбедности: провера стабилитета, вибрације, бука;

-    Термотехничка испитивања: индикаторски дијаграм, број обртаја главних погонских мотора, потрошња горива

3. Испитивање бродских модела у истражовачким базенима

4. Испитивање изграђених бродова на пловном путу

5. Начин приказивања резултата експлоатационих испитивања

6. Исправке и допуне досадашње методике експерименталних испитивања.


Препоручена литература

1. С. Шиловић, А. Сентић, Улога базена за испитивање бродских модела у бродоградњи и Уређаји и опрема Бродарског института, Бродарски институт - Загреб, 1959.

2.  Поморска енциклопедија, Експериментално истраживање својстава брода, књига 2, стране 329-343, Југославенски лексикографски завод, Загреб, 1975.

3.  Д. Крецуљ, В. Чолић, Научна анализа експерименталних испитивања величине отпора при пловидби савремених бродова дунавске пловне мреже - монографија, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 1982.

4. В. Чолић, Научна анализа експерименталних испитивања величине отпора при пловидби савремених бродова дунавске пловне мреже - монографија, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 1985.

5.  В. Чолић, Експериментална испитивања величине отпора при пловидби савремених бродова дунавске пловне мреже и одређивање најповољнијих рачунских метода на основу резултата испитивања, монографија, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 1993.

6.  В. Чолић, З. Радмиловић, З. Хрле, К. Вукадиновић, Ј. Мушкатировић, В. Шкиљаица, Р. Зобеница, Пловидбене могућности каналске мреже Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав - монографија, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 2000.


Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

предавања ех-катедра и студијски истраживачки рад

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.