Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Планирање превожења и екплоатација ваздухоплова 4

Наставник или наставници: Калић Ђ. Милица, Бабић Ј. Обрад

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Предзнање из области ваздушног саобраћаја и квантитативних метода, уз сагласност предметног наставника

Циљ предмета

Оспособљавање студената за развој метода за анализу и моделирање процеса у авио-компанијама

Исход предмета

Студенти ће бити оспособљени за развој метода за анализу и моделирање процеса у авио-компанијама.

Садржај предмета

Моделирање потражње у ваздушном саобраћају и транспорту; Прогнозе у ваздушном саобраћају и транспорту; Усаглашавање потражње и транспортних капацитета; Пројектовање мреже линија; Планирање флоте; Планирање реда летења; Пројектовање сезонског и оперативног реда летења; Решавање поремећаја у одвијању дневног оперативног реда летења; Пројектовање радних задатака посада; Распоређивање летачког особља на радне задатке. Моделирање процеса у резервационим системима.


Препоручена литература

1. Transportation Research;
2. Transportation planning and Technology;
3. Transportation Science;
4. Handbook of Transport Modelling (edited by D.A.Hensher and K.J.Button), Pergamon, 2005.;
5. S.P.Washington, M.G.Karlaftis, F.L.Mannering, Statistical and Econometric Methods for Transportation Data Analysis, Chapman&Hall/CRC, 2003.


Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

предавања ех-катедра и студијски истраживачки рад

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.