Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Ваздухопловна пристаништа 4

Наставник или наставници: Тошић С. Војин, Бабић Ј. Обрад

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Предзнање из области ваздушног саобраћаја и квантитативних метода уз сагласност предметног наставника.

Циљ предмета

Оспособљавање студената за развој метода за анализу и моделирање процеса на ваздухопловним пристаништима.

Исход предмета

Студент ће бити оспособљен за развој метода за анализу и моделирање процеса на ваздухопловним пристаништима.

Садржај предмета

Пристаниште, елеменат транспортног система: опслужно подручје, избор вида и аеродрома, интермодалност. Вредновање локације: препреке, поступци, употребљивост, утицај на околину, намена површина и веза са опслужним подручјем. Ваздушна страна: ПСС , капацитет, комплексност саобраћаја, кашњење, управљање саобраћајем. Пристанишни комплекс: паркинг позиције, опслуживање авиона, токови и опслуга путника и пртљага, секундарне активности.

Препоручена литература

Transportation Research, Transportation Planning and Technology, Transportation Science, TRR, ICAO документа


Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, самостални семинарски рад

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, писмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.