Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Перформансе транспортних ваздухоплова

Наставник или наставници: Гвозденовић М. Слободан

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Предавања из области ваздушног саобраћаја уз сагласност предметног наставника.

Циљ предмета

Оспособљавање студената за развој метода за анализу и моделирање перформанси транспортних ваздухоплова.

Исход предмета

Студенти ће бити обучени за развој метода за анализу и моделирање перформанси транспортних ваздухоплова.

Садржај предмета

Проблеми оперативног одређивања перформанси транспортних ваздухоплова у оквирима дефинисаним од стране међународних ваздухопловних прописа, оперативних услова  и ограничења произвођача авиона.  Дефинисање основних величина за управљање перформансама које чине брзина, температура, атмосфера и висна лета. Упознавање са употребом и садржајем ваздухопловних докумената непоходних за одређивање перформанси транспортних ваздухоплова. Ограничења брзина, висина, убрзања као и ограничења у коришћењу мотора и система. Перформансе авиона у полетању, пењању, крстарењу, понирању и слетању. Оптимизација профила лета са становишта безбедности лета и у функцији трошкова-Cost Index (CI). Перформансе авиона у специфичним условима експлоатације.


Препоручена литература

[1] Barnes W. McCormick, Aerodynamic, Aeronautic and Flight Mehanics, second edition, Ph. D John Wiley and Sons inc.,1995.

[2] Daniel P. Raymer, Aircraft Design : A Conceptual Approach, AIAA EDUCATION SERIES, American Institute of Aeronautic and Astronautic, Inc., 1989.

[3] E.L. Houghton & A.E. Brock, Aerodynamics for  Engineering Students  
[4] Egbert Torenbeek, Synthesis of Subsonic Airplane Design, Delft University Press, 1982.   
             
[5] Francis J. Hale, "Aircraft performance, salection and Design",  North Carolina State University, ISBN 0-471-07885-9, John Wiley & Sons Inc., 1984, Canada    

[6] Slobodan Gvozdenović "Usability of a Regional Transport Versus Cost and Yields", JATWW-Journal of Air Transportation World Wide, Volume 4 No.2, pp.1-21., University of Nebraska at Omaha, Aviation Institute Omaha, Nebraska,USA, 1999 .
 
[7] Egbert Torenbeek, (1980) Fundamentals of conceptual design optimization of subsonic transport aircraft, Dept. Of Aerospace Engineering, Delft University of Technology, Report LR-292 

[8] Edwards, A.D. (1950), Performance estimation of civiljet aircarft, Aircraft engineering 22 (254)


Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

предавања ех-катедра и студијски истраживачки рад

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.