Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Ваздухопловна превозна средства

Наставник или наставници: Гвозденовић М. Слободан

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Предавања из области ваздушног саобраћаја уз сагласност предметног наставника.

Циљ предмета

Оспособљавање студената за развој метода анализе у процесу технолошке експлоатације транспортних ваздухоплова.

Исход предмета

Студенти ће бити оспособљени да примене савремене методе у процесу технолошке експлоатације транспортних ваздухоплова.

Садржај предмета

Елементи структуре ваздухоплова. Крило: функција; димензионисање. Стварање силе узгона. Оптерећења која делују на крило у току лета. Елементи структуре крила; кесонско крило; положај крила у доносу на труп. Труп: основни задаци; оптерећења; избор материјала. Системи команди. Путничка кабина. Простор за смештање пртљага и робе. Репне површине. Команде лета. Стајни трап. Моторска гондола. ПГВ. АПУ. Oперативно економски параметри транспортних ваздухоплова. Анализа маса авиона. Дијаграм плаћени терет-долет.   Искоришћење авиона. Одређивање дневног налета и искоришћења авиона. Тржишна вредност авиона. Трошкови власништва. Директни и индиректни оперативни трошкови. Укупни трошкови: јединични трошкови. Кашњење авиона. Утицај кашњења на јединичне трошкове лета авиона. Cost индекс.

Препоручена литература

1. С. Гвозденовић "Ваздухопловна Превозна Средства I део", основни рецензирани уџбеник, стр. 98 Саобраћајни факултет, Београд, 1995.

2. С. Гвозденовић, П. Миросављевић, Д. Петровић, "Практикум из Ваздухопловних Превозних Средстава I део - Референтни Авион", помоћни рецензиран уџбеник стр. 79, Саобраћајни факултет, Београд, 1999.

3. С. Гвозденовић, П. Миросављевић, Д. Петровић, "Практикум из Ваздухопловних Превозних Средстава II део - Референтни Авион", стр. 129, друго допуњено издање на ЦД-РОМ-у, помоћни рецензирани уџбеник, Саобраћајни факултет, Београд, 2002.

4. С. Гвозденовић, П. Миросављевић, О. Чокорило, " Ваздухопловна превозна средства", прво издање на CD-RОМ-у, ауторизована скрипта, Саобраћајни факултет, Београд, 2005.

5. Egbert Torenbeek, Synthesis of Subsonic Airplane Design, Delft University Press, 1982.         
       
6. Raymer D. P., Aircraft Design: A Conceptual Approach, AIAA EDUCATION SERIES, American Institute of Aeronautic and Astronautic, Inc., 1989. 

7. Egbert Torenbeek, (1980) Fundamentals of conceptual design optimization of subsonic transport aircraft, Dept. Of Aerospace Engineering, Delft University of Technology, Report LR-292


Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

мултимедијална предавања

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.