Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Интелигентни саобраћајни системи

Наставник или наставници: Вукановић М. Смиљан Боривој

Статус предмета:  изборни

Број ЕСПБ:  7

Услов:  нема посебних предуслова

Циљ предмета

Стицање  знања која омогућавају, истраживања , развој,симулацију и евалуацију  Интелигентних саобраћајних система  у   управљању, планирању  саобраћаја  на мрежи путева и улица.

Исход предмета

Студент се оспособљава за самосталну анализу и разрешавање саобраћајних ситуација кроз, оптимизацију,симулацију и евалуацију   система заснованих на ИСС-у  односно

  1. Да  истражује и  утврди потребе за увођењем ИСС
  2. Да истражује и дефинише основне постулате стратегија увођења   ИСС-а
  3. Да је оспособљен да учествује у међународним истраживачким программима на теми ИСС.
  4. Да утврди односно вреднује ефекте ИСС-а,
  5. Да коришћењем симулационих рачунарских програма утврде односно пројектују елементе сложенијих  ИСС  система
  6. Да развија моделе -вођења токова по мрежи, моделе инцидентних ситуација, моделе предикције загушења

Садржај предмета

Основне дефиниције ИСС-а.Развој ИСС-а.Управљање саобраћајем. Стратегије управљања саобраћајем. Управљање и планирање саобраћаја. Адаптибилни системи. Планирање и могућности инфраструктуре и примена ИСС-а.. Европски пројекти ИСС-а, Архитектура  ИСС-а.Теоретске основе,  Теорија шок таласа. Теорија следи вођу. Могуће апликације ИСС-а. Управљање саобраћајем -расподела саобраћаја и примена ИСС-а Симулациони програми и симулације  Вредновање ефеката Управљање саобраћајем на аутопутевима. Управљање возилима ЈММП-а и примена ИСС-а. Детекција инцидентних ситуација.  Управљање загушењима и примена ИСС у решавању загушења.  Предикције протока. Предикције инцидентних ситуација. ИСС и интегрисани системи управљања саобраћајем.

Препоручена литература

1..С.Вукановић, Регулисањe и Управљањe саобраћајем, CD  треће издање 2007г 2. ETC(Europeаn Transport Conference)  Зборник радова 2000-2008 ,3.Traffic Eng. Handbook , Prenтice Hall 1990, 4. Управљање саобраћајем нове технологије -едитор С.Вукановић, СФ 1995 6 .M Papageorgiou ,  Concise Encyclopedia of Traffic and Transportation Systems, Pergamon Press 1991, 7 K.Button,D.Hensher, Handbook of Transport  System and Traffic Control, Pergamon 2001 8. Intelligent Тransport System   Handbook 2003, 9  HJ van Zuylen, Traffic control for intersection, TUD 2002, 10. H.Keller  Automatic incident Detection ET4 TGS  2002

Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

предавања, вежбе, рад у лабораторији,, симулације, презентације и сл.


Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски рад  до 20, презентација случаја до 30, домаћи рад до 20, испит ( писмени и усмени) до  30

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.