Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Управљање железничким саобраћајем и транспортом

Наставник или наставници: Бојовић Ј. Небојша

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: нема посебних услова

Циљ предмета

Стицање најновијих знања из uправљање железничким саобраћајем, упознавање и овладавање савременим методама и техникама.

Исход предмета

Оспособљавање студената за примену знања из ове области.

Садржај предмета

Објекти и нивои управљања; 
Проблеми рутирања; Аналитички станични модели; Управљање рутирањем на мрежи;
Управљање теретним колима; Модели појединачне железнице;  Удружена железничка предузећа (Концепт заједничких кола);
Проблеми распоређивања;  Аналитички линијски модели (Међустанична политика);  Диспечерско управљање возовима; Модели алгоритми и примена АТЦС-а у распоређивању и оперативном функционисању железнице; Асигнациони модели локомотива; 
Примена интелигентних транспортних система; Географски Информациони Систем;  Систем за Глобално; Позиционирање; Неки аспекти примене ГИС-а и ГПС-а; 
Моделовање и  решавање проблема распоређивања особља;  Поставка проблема; Проблем рапсоређивања особља; Моделовање и решавање проблема распоређивања особља

Препоручена литература

1. Бојовић, Ј.Н., (2002), "Модели за управљање теретним колима железнице", саобраћајни факултет, Београд.
2. Бојовић,  Ј.Н., Управљање железничким соабраћајем и транспортом, Саобраћајни факултет (у припреми).
3. Powell, W. B., B. Bouzaiene-Ayari, H. P. Simao, , "Dynamic Models for Freight Transportation," Handbook in Operations Research and Management Science: Transportation   
4. Powell, W. B. and H. Topaloglu, "Stochastic Programming in Transportation and Logistics," Handbooks in Operations Research and Management Science: Stochastic Programming (A. Shapiro and A. Ruszczynski, eds.), Elsevier, Amsterdam, pp. 555-635, 2003.        
5. Powell, W.B., "Dynamic Models of Transportation Operations," Handbooks in Operations Research and Management Science: Supply Chain Management, (S. Graves and T. A. G. de Tok, eds.), Elsevier, Amsterdam, pp. 677-756, 2003 
6. Powell, W.B. and H. Topaloglu, "Fleet Management," in Applications of Stochastic Programming, (S. Wallace and W. Ziemba, eds.), Math Programming Society - SIAM Series in Optimization, Philadelphia,pp. 185-216, 2005.
7. Powell, W. B., P. Jaillet and A. Odoni, "Stochastic and Dynamic Networks and Routing," Handbook in Operations Research and Management Science, Vol. 4, Networks, (M.O. Ball, T.L. Magnanti, C.L. Monma and G.L. Nemhauser, eds.), pp. 141-295, 1995. 
8. Časopisi: Transportation Research, Part B, Part A, Part D, Part E, Transpoortation Science, Transportation, EJOR, Operation Research

Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Теоријска предавања, практични примери, интерактивни рад.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.