Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Информатизација рада и одржавања транспортних средстава

Наставник или наставници: Милосављевић Б. Нада, Папић Д. Владимир

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Познавање моторних возила, експлоатације и одржавања возних паркова

Циљ предмета

Упознавање студената са приступом информатизацији возних паркова и методама и алатима изградње аутоматизованих информационих система.

Исход предмета

Студенти ће бити оспособљени да примене савремене приступе у изградњи аутоматизованих информационих система.

Садржај предмета

Анализа процеса рада и одржавања возних паркова. Дефинисање карактеристичних случајева рада и одржавање возних паркова. Обрађивање захтева управљања у односу на информациону подршку. Разматрање савремене информатичке технологије, која се примењује у посматраним областима. Савремени телематски системи у домену рада и одржавања транспортних средстава. Место телематике у процесу информатизације. Обрада поступака одређивања нивоа информатизације. Информатизовани систем подршке управљању радом и одржавањем транспортних средстава. Квантификација ефеката информатизације.

Препоручена литература

1. Booch G.,(1994)"Object Oriented Analysis and Design", With Application, Volume1 II; Second Edition, Addision - Wesley Publishing Comp.
2. Gamma E., Hel mR., Johanson R., Vlissides J., (1994)"Design Patterns, Element of Reusable Object Oriented Software", Addision - Wesley Publishing Comp.
3. Langer A.M., (1997)"The Art of Analysis", Springer, New York
4. Lazarević B., (1995) „Baze podataka", interna skripta, FON, Beograd
5. Lazarević B., (1995) „Projektovanje Informacionih sistema", interna skripta, FON, Beograd
6. „Paradigm Plus, User Guide", (1997) Volume 1 II III; Release 3.51, Platinum technology
7. „Paradigm Plus, Methods Manual", (1997) Release 3.51, Platinum technology
8. „Process - Specific Extensions", (1997) Version 1.0, Rational Software Corp.
9. „UML Notation Guide", (1997) Version 1.0, Rational Software Corp.
10. „UML Summary", (1997) Version Rational Software Corp.
11. „UML Semantics", (1997) Version Rational Software Corp.
12. Чaсописи: European Journal of Operational Research, Information & Management, Maintenance,
Transportation Research Record, Transportation Research, Zeitschrift fur Logistik, Deutschland

Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Предавања ех-катедра и презентације семинарских радова студената. Поједине делове предавања изводе експерти из конкретних области.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.