Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Управљање паркирањем

Наставник или наставници: Милосављевић Б. Нада

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Основи планирања саобраћаја у градовима

Циљ предмета

Циљ предмета је да упозна студенте са основним приступом при решавању проблема паркирања у градовима, улози паркирања у управљању урбаном мобилношћу и мерама за постизање постављаних циљева управљања.

Исход предмета

Студенти ће бити оспособљени да примене савремене методе за решавање проблема паркирања у градовима.

Садржај предмета

Место подсистема паркирања у транспортном систему града.Стратегије управљања паркирањем у градовима. Општи и директни циљеви стратегије управљања паркирањем. Утицај мера у подсистему паркирања на транспортну политику града (видовну расподелу путовања). Измеритељи стања подсистема паркирања. Структура корисника и карактеристике њихових захтева. Процедуре за дефинисање довољног броја паркинг места у зонама високог степена атрактивности.Урбанистички нормативи за паркирање. Планирање потреба.

Препоручена литература

1. TDM Enciclopedia; Victoria Transport Policy Institute, 2005. Canada

2. Parking Generation, Institute of Transportation Engineers, Washington, 2004.

3. Н. Милосављевић, Елементи за технолошко пројектовање објеката у друмском саобраћају и транспорту, помоћни уџбеник, Саобраћајни факултет, Београд,

4. Н. Милосављевић, Инжењерски приручник из друмског и градског саобраћаја и транспорта, поглавље 7, Паркирање

5. Додатна литература у вези са примерима се дефиинше током семестра (студије случаја

и Пројекти контроле и управања паркирањем


Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Предавања ex-катедра и студијски истраживачки рад.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.