Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Логистика опасних материја

Наставник или наставници: Димитријевић С. Бранка

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: нема посебних услова

Циљ предмета

Велики број материја које се налазе у свакодневној употреби, а кроз процесе набавке сировина и дистрибуцију готових производа и у логистици, представљају потенцијалну опасност по људе, природу и окружење. Отуда, циљ овог предмета је да студенте упозна са карактеристикама ових матертија и правцима деловања којима се може утицати на повећање безбедности у процесима транспорта, претовара и складиштења, указујући при томе на значај, комплексност и мултидисциплинарност проблема у логистици опасних материја. Тежиште курса је у савлађивању вештина и метода у области логистике опасних материја и оспособљавању за конципирање самосталних истраживања и пројеката из ове области.

Исход предмета

По завршетку курса студенти ће бити упознати са прописима који регулишу рад са опасним материјама у логистици. Научиће методе за утврђивање очекиваних ризика од дејства опасних материја у транспортним и складишним системима. Биће оспособљени да идентификују проблеме у овој области и да самостално формулишу циљеве истраживања, као и да у решавању проблема, првенствено везаних за избор рута којима се минимизира ризик у транспорту и избор локација којима се минимизира очекивана штета у окружењу од потенцијалног нежељеног дејства опасних материја, примене одговарајуће квантитативне методе и моделе. Студенти ће се оспособити за критичку анализу, процену и синтезу расположивих знања, како у ужој области истраживања тако и у другим тангентним областима али и могућност преношења тих знања широј стручној и научној јавности. Стећи ће способност да идентификују и на одговарајући начин употребе изворе релевантних информација и да их примене у истраживању и уобличавању пројеката везаних за логистику опасних материја.

Садржај предмета

Теоријска настава:

Актуелност и значај логистике опасних материја. Класификација опасних материја и хармонизација прописа. Опасне материје у логистичким и транспортним процесима. Карактеристике опасних материја и захтеви које рад са овом врстом материја генерише: паковање, начин складиштења, превоз, итд. Дефинисање ризика у раду са опасним материјама. Превентивна заштита од нежељеног дејства опасних материја. Проблеми рутирања и распоређивања возила у транспорту опасних материја - одређивање критеријума, процедуре и алгоритми за њихово решавање. Проблеми избора локација за складиштење опасних материја - поставке проблема, алгоритми за њихово решавање. Безбедносне процедуре и обука као облик превентивног деловања у случају појаве нежељеног догађаја изазваног дејством опасних материја.

Практична настава:

Студијски истраживачки рад, семинари и дебате о појединим темама везаним за логистику опасних материја.

Препоручена литература

UN Orange Book. Recommendations for the Transport of Dangerous Goods, Unated Nations Economic Commission for Europe

E. Erkut, S.A. Tjandra, V. Verter, Hazardous Material Transportation, In: C. Bernhart, G. Laporte (Eds.), Handbooks in Operations Research and Management Science, Vol. 14, Transportation, North Holland, 2006.

E. Erkut,  V. Verter , Hazardous Materials Logistics, in:  Z. Drezner, Facility Location: A survey of Applications and Methods, Springer-Verlag, 1995.

Часописи: Journal of hazardous materials, Accident Analysis and Prevention, Transportation Science, итд.


Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

предавања еx-катедра, студијски истраживачки рад, студије случаја, семинари, дебате.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

активност у току наставе - 20, семинарски радови - 30, колоквијуми - 20, писмени испит - 30

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.