Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Перформансе логистичких система

Наставник или наставници: Радивојевић M. Гордана

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: нема посебних услова

Циљ предмета

Перформансе логистичких система прерастају информативну и илустративну функцију и постају подршка ефикасном одлучивању, па се као циљ предмета може издвојити упознавање студената са облашћу која се сматра  фундаменталним средством за остварење диференцијације међу предузећима. Као исход очејује се стицање знања о системим измеритеља логистичких перформанси, методама праћења, моделирања и агрегације.

Исход предмета

·   Биће оспособљени за развој система измеритеља логистичких перформанси и евалуацију ефеката њихове примене у логистици, за самосталну формулацију циљева истраживања, и примену одговарајућих метода и модела за њихово решавање.

·   Биће оспособљени уобличавање система праћења, моделирања и агрегације логистичких перформанси у пословним процесима и да развоју решења приђу са системског становишта.

·   Оспособљеност за критичку анализу, процену и синтезу расположивих знања, као и за презентацију тих знања стручној и научној јавности.

·   Способност идентификације и коришћења релевантних информација и њихова примена у реализацији пројеката везаних за системе измеритеља логистичких перформанси.

Садржај предмета

Предмет обухвата упознавање са различитим логистичким перформансама (техно-експлоатационе перформансе, перформансе квалитета логистичке услуге, логистички трошкови). Биће речи о различитим моделима из светске литературе и праксе који се баве мерењем и праћењем перформанси логистичких система. У оквиру овог предмета биће обрађена и област менчмаркинга и примена бенчмаркинг истраживања у логистици.


Препоручена литература

1.  Christopher M. Peck H. (2003) "Marketing Logistics", Butterworth-Heinemann

2.   Sultan K.S., Rahim M. A. (1997) "Optimization in Quality Control", Springer

3.  Ballou R. (2003) "Business Logistics/Supply Chain Management", Prentice Hall

4.  Ghiani, Laporte, Musmanno (2001) "Introduction to Logistics Systems Planning and Control", Wiley Interscience Series in Systems and Optimization

5.   Часописи: International Journal of Production Economics; European Journal of Operational Research; Transportation Research;International Journal of Applied Quality Management; International Journal of Production Economics


Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Предавања и консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

колоквијуми - 30, семинарски радови - 20, писмени испит - 30,
усмени испит - 20

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.