Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Информациони системи у логистици

Наставник или наставници: Радивојевић M. Гордана

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Неки од курсева из логистике

Циљ предмета

Циљ програма је упознавање са информационим и комуникационим технологијама које се примењују у области логистике као и са методама развоја ових система и ефектима њихове примене на токове робе и ниво услуге.

Исход предмета

·   Биће оспособљени за развој информационих технологија и евалуацију ефеката њихове примене у логистици, за самосталну формулацију циљева истраживања, и примене одговарајућих метода и модела за њихову реализацију

·  Биће оспособљени да пројектовању различитих информационих система у пословним процесима приђу са системског полазишта и да у процесу формулације проблема примене одговарајући ниво апстракције

·   Оспособљеност за критичку анализу, процену и синтезу расположивих знања, као и за презентацију тих знања стручној и научној јавности

Способност идентификације и коришћења релевантних информација и њихова примена у реализацији пројеката везаних за информационе системе у логистици.

Садржај предмета

Предмет обухвата упознавање са различитим информационим и комуникационим технологијама које се примењују у области логистике: EDI, RFID, OCR, GPS, GIS, ... Биће речи примени ових технологија у производним, складишним, претоварним, дистрибутивним процесима. Разматра се и могућност повезивања различитих информационих и комуникационих технологија у јединствен информациони систем компаније, као и повезивање са осталим учесницима у ланцу снабдевања. Предмет обухвата и различите методолошке приступе пројектовању информационих система у логистици, а тежиште је на основној структури и функцијама као и на захтевима које ови системи реализују, односно на анализи приступа који се примењују у одређивању ефеката који информациони токови имају на реализацију токова материјала.

Препоручена литература

1.  Tilanus B. (2005) "Information Systems in Logistics and Transportation ", Pergamon

2.  Fricke M. (2004) "Information Logistics in Supply Chain Networks. Concept, Empirical Analysis, and Design", ibidem-Verlag

3.   Ballou R. (2003) "Business Logistics/Supply Chain Management",  Prentice Hall

4. Langevin A. Riopel D. (2005) "LOGISTICS SYSTEMS DESIGN AND
OPTIMIZATION", Springer

Часописи: International Journal of Physical Distribution, Harvard Business Review, Computers & Operations Research, International Journal of Information Management, European Journal of Operational Research, Journal of Business Logistics, Management Science


Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Предавања и консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Колоквијуми - 30, семинарски радови - 20, писмени испит - 30,
усмени испит - 20

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.